caper

/ˈkeɪpər//ˈkeɪpə/

معنی: شادی، جست و خیز، جهش، از روی شادی جست و خیز کردن، رقصیدن
معانی دیگر: (نجوم) ستاره ی عیوق (ماچه بز)، رقص و شادی، شادیانه، جست و خیز کردن، ورجه وورجه کردن، چموشگری کردن، بازیگوشی کردن، شادی و پایکوبی کردن، (امریکا - خودمانی) بزهکاری شیرین کارانه (به ویژه دزدی)، از دست در رفتن، مسخره بازی، شیطنت، شوخی تند و بدنی، (گیاه شناسی)، کبر، کلیر، کور (جنس capparis درختچه های بومی نواحی مدیترانه)، رجوع شود به: bean caper، شکوفه ی این جنس گیاه
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: capers, capering, capered
• : تعریف: to leap, hop, or skip about in a playful manner; frolic; gambol.
مترادف: cavort, frisk, frolic, gambol, prance, rollick, romp
مشابه: antic, bounce, bound, hop, jump, leap, skip, spring, strut
اسم ( noun )
مشتقات: caperingly (adv.), caperer (n.)
(1) تعریف: a playful bound or leap.
مترادف: frisk, gambol, romp
مشابه: bounce, bound, frolic, hop, jump, leap, prance, skip, spring

(2) تعریف: a playful, carefree escapade.
مترادف: antics, lark, monkeyshines, shenanigans
مشابه: adventure, carrying-on, dido, escapade, gambol, high jinks, jape, monkey business, practical joke, prank, spree, trick

(3) تعریف: (informal) a theft or crime, usu. involving deception.
مشابه: crime, deceit, devilment, mischief, roguery, theft
اسم ( noun )
(1) تعریف: a low, spiny shrub of the Mediterranean region.

(2) تعریف: the flower bud of this shrub, which is pickled and eaten as a garnish or condiment.

جمله های نمونه

1. cut a caper (or capers)
جست و خیز کردن،شادی و پایکوبی کردن،شیطنت کردن

2. and all that caper
(انگلیس) و همه ی آن مزخرفات

3. i don't like to send letters, backbite, and all that caper
از نامه پرانی،بدگویی و این قبیل مزخرفات خوشم نمی آید.

4. The children cut a caper in the yard.
[ترجمه ترگمان]بچه ها در حیاط جست وخیز می کردند
[ترجمه گوگل]بچه ها یک حقه در حیاط بریده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He's involved in some sort of organized crime caper.
[ترجمه ترگمان]او درگیر یک نوع جهش جرایم سازمان یافته است
[ترجمه گوگل]او در نوعی گریز از سازماندهی جرایم سازمان یافته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. I'd like to know what caper he is up to now.
[ترجمه ترگمان]دوست دارم بدانم او حالا چه نقشه ای دارد
[ترجمه گوگل]من می خواهم بدانم چه اتفاقی افتاده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. I'm too old for this sort of caper.
[ترجمه ترگمان]من برای این نوع جست وخیز خیلی پیرم
[ترجمه گوگل]من برای این نوع کاپور خیلی قدیمی هستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. What's your little caper?
[ترجمه ترگمان]این جست وخیز کوچک تو چیست؟
[ترجمه گوگل]کاپیتان کوچک شما چیست؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. We will have to wait and see whether caper berries take over when fromagefrais and raspberry vinegar are exhausted.
[ترجمه ترگمان]ما باید صبر کنیم و ببینیم که آیا انواع توت ها در زمانی که fromagefrais و Raspberry سرکه در حال تمام شدن است یا نه، به کار خود ادامه دهید
[ترجمه گوگل]ما باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا از آب میوه ها و سرکه تمشک خسته شده اید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The hedgehog caper had somehow affected his pattern of sleep and he was wide awake at six, with nowhere to go.
[ترجمه ترگمان]این جهش به گونه ای روی الگوی خوابش تاثیر گذاشته بود و او در ساعت شش بیدار بود و هیچ جایی برای رفتن نداشت
[ترجمه گوگل]قوچ جنرال الکتریک تا حدودی تحت تأثیر الگوی خوابش قرار گرفت و در شش سالگی بیدار شد و جایی برای رفتن نداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The morphological characteristics, biological characteristics and adaptability of caper spurge are reported.
[ترجمه ترگمان]ویژگی های مورفولوژیکی، ویژگی های زیستی و سازگاری با جست وخیز کنان گزارش می شوند
[ترجمه گوگل]ویژگی های مورفولوژیکی، ویژگی های بیولوژیکی و سازگاری قاعدگی گزارش شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. He is plan his next caper stick up of the city bank.
[ترجمه ترگمان]نقشه بعدی این است که جست و جوی بعدی خود را از بانک خارج کند
[ترجمه گوگل]او قصد دارد که قله بعدی خود را از بانک شهر بسازد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. He is planning his next caper -- the stick - up of the city bank.
[ترجمه ترگمان]او در حال برنامه ریزی پریدن بعدی است - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ترجمه گوگل]او قصد دارد قهرمان بعدی خود را - چسبیدن به بانک شهر - کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Dido: a mischievous prank or antic; a caper.
[ترجمه ترگمان]شوخی است: یک شوخی شیطانی یا مضحک است
[ترجمه گوگل]شگفت انگیز یا بدکار؛ یک راننده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

شادی (اسم)
airiness, happiness, rejoicing, jubilation, gaiety, glee, mirth, caper, curvet, exultation, gala, pleasance, joyance

جست و خیز (اسم)
bound, frolic, caper, gambol, saltation, frisk, spring, curvet, tittup, exultance

جهش (اسم)
mutation, startle, vault, caper, jump, lunge, spurt, pounce

از روی شادی جست و خیز کردن (فعل)
caper

رقصیدن (فعل)
hop, lope, ball, dance, caper, hoof, tumble

تخصصی

[صنایع غذایی] کپر: درختچه ای خاردار است از جنس capparis و در نواحی مدیترانه یافت میشود از جوانه های گل آن برای ترشی استفاده میشود

به انگلیسی

• wild shrub with edible buds; jump, skip; trick
jump about, dance
capers are small pickled flower buds which are used to season food.
if you caper about, you dance or leap about energetically; an old-fashioned use.
a caper is a light-hearted practical joke or trick; an old-fashioned use.

پیشنهاد کاربران

A small dark green part of a flower used in cooking
خوشحال و پرانرژی این طرف و اون طرف دویدن و پریدن ( ورجه وورجه کردن )
کار طرح ریزه شده خصوصا اشتباه یا غیرقانونی اما سرگرم کننده و مفرح ( شیطنت )
نام یک گیاه که در فارسی هندوانه ابوجهل گفته می شود و به عنوان چاشنی غذا استفاده می شود و طعمی ترش دارد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما