campus

/ˈkæmpəs//ˈkæmpəs/

معنی: فضای باز، پردیزه، زمین دانشکده و محوطه کالج
معانی دیگر: محوطه ی دانشگاه، زمین و ساختمان های دانشگاه یا مدرسه، پردیز، پردیس، (برای تنبیه) دانشجو یا دانش آموز را به ماندن در محوطه ی مدرسه محدود کردن، وابسته به محدوده ی دانشگاه یا مدرسه، دانشگاهی

بررسی کلمه

اسم ( noun )
حالات: campuses
• : تعریف: the grounds of a school, college, or university.

جمله های نمونه

1. The campus was designed to utilize all of the college's buildings.
محوطه طوری طراحی شده بود که تمام ساختمان های کالج را در بر می گرفت

2. Jeff moved off campus when he decided it was cheaper to live at home.
جف وقتی فهمید که زندگی در خانه ارزان تر است، خوابگاه دانشگاه را ترک کرد

3. I chose to go to Penn State because it has a beautiful campus.
من تصمیم دارم به ایالت پن بروم چون محوطه دانشگاهی زیبایی دارد

4. campus bookstore
کتابفروشی دانشگاه

5. campus elections
انتخابات دانشگاهی

6. most students live on campus and a few (of them) live in town
بیشتر دانشجویان در پردیس دانشگاه و معدودی از آنان در شهر زندگی می کنند.

7. student demonstrations in the campus
تظاهرات دانشجویان در پردیس دانشگاه

8. They spoke of the old days on the campus.
[ترجمه ترگمان]از روزه ای گذشته در محوطه دانشکده با هم صحبت می کردند
[ترجمه گوگل]آنها از روزهای قدیمی در محوطه دانشگاه صحبت کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The campus has taken on a new look.
[ترجمه ترگمان]این پردیس یک ظاهر جدید گرفته است
[ترجمه گوگل]این دانشگاه یک نگاه جدید به خود جلب کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. They are demanded to live on campus.
[ترجمه ترگمان]از آن ها خواسته می شود در محوطه دانشگاه زندگی کنند
[ترجمه گوگل]آنها خواستار زندگی در محوطه دانشگاه شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. From what I hear, half the campus is lusting after her.
[ترجمه ترگمان]با توجه به چیزی که من شنیدم نصف دانشگاه از lusting
[ترجمه گوگل]از آنچه من می شنوم، نیمی از پردیس بعد از او شهوت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Most first-year students live on campus.
[ترجمه ترگمان]اکثر دانش آموزان سال اول در محوطه دانشگاه زندگی می کنند
[ترجمه گوگل]بیشتر دانشجویان سال اول در محوطه دانشگاه زندگی می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. There's accommodation for about five hundred students on campus.
[ترجمه ترگمان]حدود پانصد نفر در محوطه دانشگاه اقامت دارند
[ترجمه گوگل]برای حدود پنج صد دانشآموز در محوطه دانشگاه محل تحصیل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The campus of Harvard University is very beautiful.
[ترجمه ترگمان]محوطه دانشگاه هاروارد خیلی زیبا است
[ترجمه گوگل]دانشگاه هاروارد بسیار زیبا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Campus politics fermented during the 1960's.
[ترجمه ترگمان]سیاست پردیس دانشگاه در دهه ۱۹۶۰ تخمیر شد
[ترجمه گوگل]سیاست های پردیس در دهه 1960 تخمیر شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. The genetics lectures are on a different campus.
[ترجمه ترگمان]سخنرانی های ژنتیکی در محوطه مختلفی قرار دارند
[ترجمه گوگل]سخنرانیهای ژنتیک در یک محوطه دانشگاه متفاوت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

17. He carried the news to everyone in the campus.
[ترجمه ترگمان]او اخبار را به همه در محوطه دانشگاه منتقل کرد
[ترجمه گوگل]او اخبار را به همه دانشجویان دانشگاه فرستاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

18. The campus is linked by regular bus services to Coventry.
[ترجمه ترگمان]این دانشگاه با سرویس های منظم اتوبوس به کاونتری در ارتباط است
[ترجمه گوگل]این دانشگاه با خدمات اتوبوسرانی منظم به کولنتری مرتبط است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

19. There are three dining halls on campus.
[ترجمه ترگمان]سه سالن غذا خوری در محوطه دانشکده هست
[ترجمه گوگل]سه تالار پذیرایی در محوطه دانشگاه وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

20. "We're not on the main campus. " — "No. ".
[ترجمه ترگمان]\" ما در محوطه اصلی نیستیم \"
[ترجمه گوگل]'ما در محوطه اصلی نیستیم '-' نه '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

21. The campus goes back to that river.
[ترجمه ترگمان]محوطه دانشگاه به آن رودخانه باز می گردد
[ترجمه گوگل]پردیس به آن رودخانه می رود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

فضای باز (اسم)
campus

پردیزه (اسم)
campus

زمین دانشکده و محوطه کالج (اسم)
campus

به انگلیسی

• college grounds, property on which a college is located
a university or college campus is the area of land containing its main buildings.

پیشنهاد کاربران

خوابگاه ( در اماکن تحصیلی )
محوطه دانشگاه و کالج

Dormitory : خوابگاه
دانشکدگان: این معادل توسط دانشگاه تهران به جای پردیس ( چندین دانشکده ) انتخاب شده است.
محله مسکونی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما