callus

/ˈkæləs//ˈkæləs/

معنی: پینه، پینه استخوانی گیاه
معانی دیگر: (پزشکی) پینه، سخت شدگی پوست (به ویژه دستان و پاها)، آژخ، آزخ، چغر، کبره، شوغ، میخچه، (پزشکی) کال (بافت فیبری که در محل جوش خوردن استخوان شکسته به وجود می آید و کم کم سخت و کمی برجسته می شود)، استخوان جوش، (گیاه شناسی) گره، کالوس

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: a thickened, toughened area of skin or other tissue, such as bone or bark.

- The children had tough calluses on their feet from walking barefoot.
[ترجمه ترگمان] کودکان calluses سفت و سخت روی پاهای خود ایستاده بودند پابرهنه راه می رفتند
[ترجمه گوگل] بچه ها از پوسیدگی پاهای خود دچار خستگی شدید شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: calluses, callusing, callused
• : تعریف: to become thickened and hardened.
مشابه: callous

- Her hands had callused from the hard work in the fields.
[ترجمه ترگمان] دست های او از کار سخت در مزارع callused بود
[ترجمه گوگل] دستانش از سختی کار در زمینه ها خسته شده بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا ( transitive verb )
• : تعریف: to form calluses on.

- Playing the guitar callused his right thumb.
[ترجمه ترگمان] گیتار را با انگشت شست راستش بازی می کرد
[ترجمه گوگل] بازی کردن گیتار با استفاده از انگشت شست راستش
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. Treat calluses by rubbing with a callus file, a pumice stone, or a hard-skin remover.
[ترجمه ترگمان]calluses با یک فایل with، یک سنگ pumice و یا پاک کننده سخت پوست کار کنید
[ترجمه گوگل]کولوس را با مالش کردن با یک فایل کولوس، سنگ پومیس یا یک برداشتن پوست سخت درمان کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A slight callus marked Gomez's right index finger.
[ترجمه ترگمان]یک پینه کوچک روی انگشت دست راست گومز پیدا می شود
[ترجمه گوگل]یک کولوس کوچکی نشاندهنده انگشت راست گومز بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. P 33promoted callus induction of three cultivars other than Dixie Green.
[ترجمه ترگمان]P سه نوع برداشت را به غیر از دیکسی Green ارتقا داد
[ترجمه گوگل]P 33 باعث افزایش سه رقم دیگر از Dixie Green می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Objective To practice and evaluate callus lengthening for humeral nonunion with large segment defect.
[ترجمه ترگمان]هدف تمرین و ارزیابی callus lengthening با نقص بخش بزرگ
[ترجمه گوگل]هدف: تمرین و ارزیابی افزایش طول کولوس برای غیرهمونی پوستی با نقص بخشی بزرگ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. This paper reprots on the somatic embryogenesis and callus formation from protoplasts isolated from embryogenic cell suspension with high regenerability of wheat(Triticum aestivum L. cv. 35
[ترجمه ترگمان]این مقاله بر روی the جسمی و تشکیل callus از protoplasts ایزوله شده از سوسپانسیون سلولی embryogenic با regenerability بالا گندم (Triticum aestivum L CV ۳۵
[ترجمه گوگل]این مقاله بر روی جنین زایشی و شکل گیری کالوس از پروتوپلاست های جدا شده از تعلیق سلولی جنین با بازدهی بالا گندم (Triticum aestivum L cv 35
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Pressure causes plantar warts to develop a painful callus around the soft center.
[ترجمه ترگمان]فشار ناشی از warts کف پا باعث ایجاد a دردناک در اطراف مرکز نرم می شود
[ترجمه گوگل]فشار باعث ایجاد زگیل های کف پا برای ایجاد یک کانول دردناک در اطراف مرکز نرم می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The other type of callus was loose and could not be induced to differentiate, but it was proved to be excellent material for culturing secondary metabolin.
[ترجمه ترگمان]نوع دیگر callus شل شده بود و قادر به تمایز نبود، اما ثابت شد که ماده بسیار خوبی برای کشت metabolin ثانویه است
[ترجمه گوگل]نوع دیگر کولوس شل شده بود و نمی توانست تمایز آن را ایجاد کند، اما این مواد بسیار عالی برای کشت متابولیسم ثانویه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Pathologic analysis revealed a subchondral fracture with callus formation, indicated by the presence of woven bone, in all cases.
[ترجمه ترگمان]تحلیل pathologic نشان داد که شکستگی subchondral با تشکیل callus وجود دارد که با حضور استخوان بافته در تمام موارد نشان داده می شود
[ترجمه گوگل]تجزیه وتحلیل آسیب شناسی، شکستگی زیرشبندهای را با تشکیل کولوس نشان داد که با وجود استخوان بافته شده، در همه موارد نشان داده شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. With regard to the callus redifferentiation, not only kinetin is needed, but also the effect of auxin concentration of the induction medium is also remarkable.
[ترجمه ترگمان]با توجه به callus redifferentiation، نه تنها kinetin مورد نیاز است، بلکه اثر تراکم auxin محیط القایی نیز قابل توجه است
[ترجمه گوگل]با توجه به تخفیف مجدد کولوس، نه تنها کینتین لازم است، بلکه تأثیر غلظت اکسین در محیط القاء نیز قابل توجه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Days after fecundation is another factor effect on callus induction.
[ترجمه ترگمان]چند روز پس از آن که fecundation یکی دیگر از عوامل تحریک callus است
[ترجمه گوگل]روز بعد از تخمک گذاری فاکتور دیگری برای القاء کولوس است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. There was no significant correlation between callus induction and plant regeneration.
[ترجمه ترگمان]هیچ همبستگی قابل توجهی بین القای callus و تجدید حیات گیاهی وجود نداشت
[ترجمه گوگل]هیچ ارتباط معنیداری بین القاء کالوس و احیای گیاه وجود نداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Genotype affected on callus induction rate, regeneration rate and green plantlet yield significantly.
[ترجمه ترگمان]genotype تحت تاثیر نرخ القا callus، نرخ تجدید حیات و بازدهی plantlet سبز به میزان قابل توجهی تحت تاثیر قرار گرفتند
[ترجمه گوگل]ژنوتیپ تحت تأثیر میزان القاء کولوس، میزان باززایی و عملکرد گیاهچه سبز به طور معنی داری موثر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. RESULTS:Roentgenographic scores and callus density at bone defects in trial group were better than those in control group at postoperative 12weeks.
[ترجمه ترگمان]نتایج: نمرات roentgenographic و چگالی callus در نقص های استخوان در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در postoperative ۱۲ هفته بهتر بود
[ترجمه گوگل]نتایج: نمرات رنتوگرافی و تراکم کولوس در نقایص استخوانی در گروه آزمایشی بهتر از گروه کنترل بود در 12 هفته بعد از عمل
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Conclusion THSWD could improve the VEGF expression of callus tissue, accelerate the micrangium regeneration in bone stump and promote the healing of fracture.
[ترجمه ترگمان]نتیجه گیری THSWD می تواند بیان VEGF بافت callus را بهبود بخشد، بازسازی micrangium استخوان ساق پا را تسریع کند و ترمیم شکستگی را ترویج کند
[ترجمه گوگل]نتیجه THSWD می تواند بیان VEGF بافت کولوس را بهبود بخشد، تسریع بازسازی میکروگریومی در استخوان استخوان و تسریع بهبود شکستگی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. This callus generally lasts for about three weeks.
[ترجمه ترگمان]این callus به طور کلی حدود سه هفته طول می کشد
[ترجمه گوگل]این کولوس عموما حدود سه هفته طول می کشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

پینه (اسم)
callus

پینه استخوانی گیاه (اسم)
callus

تخصصی

[زمین شناسی] برآمدگی مدور. برآمدگی مدور جلو یا عقب سینه دو بالان.

به انگلیسی

• hardened area of skin; bunch of undifferentiated plant cells that are capable to regenerate a complete plant in some species (biology)
be covered with callouses, be covered with patches of hardened skin
a callus is an area of unwanted, unnaturally thick skin, usually on the palms of your hands or the soles of your feet, which has been caused by rubbing.

پیشنهاد کاربران

توده یاختی بی ریخت
callus ( کشاورزی - علوم باغبانی )
واژه مصوب: پینه
تعریف: بافت پارانشیمی ( paranchyma ) که در نتیجۀ ترمیم زخم روی گیاه و همچنین یاخته‏های تمایزنیافته در کشت مصنوعی تولید می‏شود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما