callosity

/kæˈlɒsɪti//kæˈlɒsɪti/

معنی: سخت شدن یا پینه کردن پوست
معانی دیگر: (پزشکی) پینه زدگی، سفت و دردناک شدن پوست، آژخ زدگی، آزح زدگی، چغرزدگی، (در گیاهان) قلمبه شدگی پوست، گره، کالوس، گیاه آژخ

بررسی کلمه

اسم ( noun )
حالات: callosities
(1) تعریف: a hardened or thickened part, as on a plant or on the skin; callus.

(2) تعریف: a condition of being hardened or thickened.

جمله های نمونه

1. However, amorous always be hurt by callosity, ideal is not an illusion all.
[ترجمه ترگمان]با این حال، عاشق پیشه همیشه از callosity رنجیده است، کمال مطلوب همه چیز نیست
[ترجمه گوگل]با این حال، عاشقانه همیشه از معاشرت صدمه دیده، ایده آل همه توهم نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Chan Kwok-Shing's index finger touched callosity said with a smile.
[ترجمه ترگمان]انگشت اشاره چان Kwok - Shing با لبخند گفت
[ترجمه گوگل]چن کووک-شینگ انگشت اشاره خود را با لبخند گفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Seismic callosity, love immensity greatly, hope this vivid kinetic energy helps the people of disaster area.
[ترجمه ترگمان]callosity، که عشق عظیم را به شدت دوست می دارد، امید دارد که این انرژی جنبشی سریع به مردم منطقه فاجعه کمک کند
[ترجمه گوگل]زلزله لرزه ای، عظمت عشق، به امید این انرژی جنبشی زنده، به مردم منطقه فاجعه کمک می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. If calcaneal, sole grows a callosity to let you have bitter taste, first elaborate clip becomes warped the dry skin that come out.
[ترجمه ترگمان]اگر calcaneal، تنها یک callosity رشد می کند تا به شما طعم تلخی بدهد، اولین کلیپ ماهرانه به پوست خشک تبدیل می شود که بیرون می آید
[ترجمه گوگل]اگر کلساینل، تنها کریستالی را به شما بدهد تا طعم تلخ داشته باشید، ابتدا کلیپ پیچیده، پوست خشکی که بیرون می آید، پیچیده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Saw your reality, pouring into apartness of callosity, concealing in the unanimated eyes inhabiting the senseless.
[ترجمه ترگمان]واقعیت خود را می دید و در این جدایی از callosity فرو می ریخت، و در چشمان unanimated خود را در the بی معنی می دید
[ترجمه گوگل]واقعیت خود را دیدم، از بین بردن خجالت، در چشم های ناخوشایند که در آن بی معنی است، پنهان می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Apartness, sometimes is not callosity, but a way to keep from hurting.
[ترجمه ترگمان]apartness، گاهی اوقات callosity نیست، بلکه راهی برای جلوگیری از آسیب زدن است
[ترجمه گوگل]استقلال، گاهی اوقات کمونیسم نیست، بلکه راهی برای جلوگیری از آسیب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Seismic callosity ground each fresh life put an end to at Acheron, how many family to destroy?
[ترجمه ترگمان]هر بار که زندگی تازه ای به پایان برسد، زندگی هر یک از این دو خانواده نابود خواهد شد؟
[ترجمه گوگل]زلزله لرزه ای زمین هر زندگی تازه را در Acheron پایان می دهد، چند خانواده برای نابودی؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. I do not understand really, are you right your husband how chill in that way callosity?
[ترجمه ترگمان]راستش را بخواهید، درست نمی فهمم، آیا شما درست می گویید که شوهرتون در این راه چه قدر سرد است؟
[ترجمه گوگل]من واقعا نمی فهمم، آیا شوهرتان به این معنی که خجالت می کشید، درست است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. However, once your life function appears breakdown, when encountering harassing attack of serious illness callosity, the life that perhaps you just realize a person is such flimsy.
[ترجمه ترگمان]با این حال، زمانی که تابع زندگی تان از بین می رود، هنگام مواجهه با حمله به بیماری جدی callosity، زندگی ای که شاید شما درک کنید که یک فرد چنین سست و سست است
[ترجمه گوگل]با این حال، هنگامی که تابع زندگی شما به نظر می رسد، هنگامی که با آزار و اذیت حمله معکوس بیماری جدی، زندگی است که شاید شما فقط به تحقق بخشیدن به یک فرد بسیار شکننده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. For years, he prone paint and his hands full of callosity.
[ترجمه ترگمان]سال ها بود که او نقاشی می کرد و دست هایش پر از callosity بود
[ترجمه گوگل]سالهاست که او رنگ دارد و دستانش پر از زرق و برق است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. They cut and patched up scenes and quotes of interviewees, to make an all-in effort on fake stories about unrest in railway stations, violent crackdown and callosity of the government.
[ترجمه ترگمان]آن ها صحنه ها و quotes مصاحبه شوندگان را قطع و تعمیر کردند تا همه تلاش خود را بر روی داستان های تقلبی در مورد ناآرامی ها در ایستگاه های راه آهن، سرکوبی خشونت آمیز و callosity دولت انجام دهند
[ترجمه گوگل]آنها صحنه ها و نقل قول مصاحبه شونده ها را از بین بردند و تلاش های همه جانبه را در مورد داستان های جعلی در مورد ناآرامی در ایستگاه های راه آهن، سرکوب خشونت آمیز و زرق و برق دولت انجام دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

سخت شدن یا پینه کردن پوست (اسم)
callosity

به انگلیسی

• hardened area of skin; hardness of heart, insensitivity

پیشنهاد کاربران

هو
کالوزیته به معنی پینه میباشد که بیشتر در دستها که بدون پوشش یا دستکش در مشاغل سختی که در ان از دستها زیاد استفاده میشود ایجاد میگردد، مانند دست کارگران در امور ساختمان سازی. در انقلاب به اصطلاح کبیر فرانسه به دست افراد نگاه میکردند اگر دستها دارای لطا فت و فاقد پینه بود گردن فرد را به گیوتین میسپردند.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما