caledon yellow paper

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[نساجی] کاغذ زرد کالدون - کاغذ آزمایشگاهی که با رنگ زرد کالدون آغشته و خشک شده و جهت اندازه گیری مقدار سود و احیاء کننده در تمام رنگهای خمی به کار می رود

معنی یا پیشنهاد شما