caecum

/ˈsiːkəm//ˈsiːkəm/

رجوع شود به: cecum، روده کور
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
حالات: caeca
• : تعریف: a variant of cecum.

جمله های نمونه

1. The adult parasites live in the caecum and colon.
[ترجمه دلیل به عقل] انگل بزرگسالان در آپاندیس و روده زندگی می کند
|
[ترجمه ترگمان]انگل ها در روده و روده زندگی می کنند
[ترجمه گوگل]انگل بزرگسالان در سقط و کولون زندگی می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Examination round to the caecum showed no abnormality and biopsy specimens showed normal colonic mucosa.
[ترجمه ترگمان]امتحان به طرف اف بی ای نشان می داد که هیچ گونه ناهنجاری و نمونه نمونه برداری، مخاط نرمال را نشان ندادند
[ترجمه گوگل]دور آزمون به سمعک نشان داد که هیچ اختلال نداشت و نمونه های بیوپسی نشان دهنده مخاط بینی کولون طبیعی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. After closing the caecum with a purse string ligature, the loops of intestine were restored to the abdominal cavity.
[ترجمه ترگمان]بعد از بستن کمربند با یک سیم سیم، حلقه های روده به حفره شکمی باز شدند
[ترجمه گوگل]پس از بستن ساق پا با یک لیگاتور رشته کتانی، حلقه های روده به حفره شکمی بازگردانده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Composed of caecum, colon and rectum.
[ترجمه ترگمان]Composed of، روده و رکتوم
[ترجمه گوگل]متشکل از سقط جنین، کولون و رکتوم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Conclusion:Tube typical enterostomy for caecum department in the left half colon cancer obstruction with one-stage excision is safe and effective.
[ترجمه ترگمان]نتیجه گیری: لوله اصلی مترو برای بخش caecum در نیمه چپ سرطان روده بزرگ همراه با یک برش در یک مرحله ایمن و موثر است
[ترجمه گوگل]نتیجه گیری: انتروستومی معمولی لوله ای برای بخش سکته مغزی در انسداد سرطان نیمه کولون چپ با حذف یک مرحله ای، امن و موثر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Each colon was loosely rolled from rectum to caecum and held by spearing with a 30-guage needle before fixing overnight in 10% neutral buffered formalin.
[ترجمه ترگمان]هر colon به طور شل وول از راست روده به caecum می رسید و قبل از تغییر شبانه در ۱۰ درصد از buffered بی تفاوت شده، با یک عقربه ۳۰ - نگه داشته شده بود
[ترجمه گوگل]هر کولون به طور آزاد از رکتوم تا سوناک رانده شد و قبل از اینکه یک شبه در 10٪ فرمالین بافر خنثی باقی بماند، با استفاده از یک سوزن 30 جفت نگهداری می شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The effect of allicin on performance and caecum microorganism and serum biochemical index in laying hens was determined.
[ترجمه ترگمان]تاثیر of بر روی عملکرد and microorganism و شاخص بیوشیمیایی سرم در تخم گذاری، تعیین شد
[ترجمه گوگل]اثر آلیسین بر عملکرد و میکروارگانیسم سقط جنین و شاخص بیوشیمیایی سرم در مرغهای تخم گذاری تعیین شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Caecum and bladder were the main saccular contents of hernia in the right, while sigmoid colon or bladder in the left.
[ترجمه ترگمان]مثانه و مثانه دارای محتویات اصلی فتق فتق معده در سمت راست، در حالی که روده بزرگ یا مثانه در سمت چپ وجود دارد
[ترجمه گوگل]Caecum و مثانه محتویات اصلی مخملی فتق در سمت راست است، در حالی که کولون سینه یا مثانه در سمت چپ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Methods Caecum of rectum was pushed down out by a cervical canal dilator inserted from abdomen incision, striped and pulled out from perineal incision and then was sutured with skin of perineum.
[ترجمه ترگمان]روش هایی که از راست روده بیرون آمده بودند توسط یک کانال گردنی که از برش شکم وارد شده بود، به پایین هل داده شد
[ترجمه گوگل]روش ها Caecum رکتوم توسط یک رقیق کننده کانال گردن رحم وارد شده از برش شکم، راه راه و برداشته شده از برش پرواینال و سپس با پوست پروینوم آغشته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Both anterior midgut caecum and midgut gland are appendant organs of the midgut.
[ترجمه ترگمان]هر دو غده midgut قدامی و midgut، اندام های appendant of هستند
[ترجمه گوگل]سمعک Midgut قدام و غده Midgut اندام های جانبی Midgut است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. There were lots of GALTs in the proximal caecum and scattered GALTs in the distal caecum and the terminal rectum.
[ترجمه ترگمان]در قسمت نزدیک مبدا پر از GALTs caecum و GALTs پراکنده در امتداد رگ زیرین و the terminal وجود داشت
[ترجمه گوگل]تعداد زیادی از GALT ها در ساقه پروگزیمال وجود داشت و GALT های پراکنده در ساق دیستال و ترمینال رکتوم وجود داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. I feel pain around the caecum.
[ترجمه ترگمان]احساس می کنم که درد و رنج را در اطراف the حس می کنم
[ترجمه گوگل]احساس درد در اطراف کمخون احساس می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. One blood sample was taken before endoscopy and the patients then had a colonoscopy to the caecum.
[ترجمه ترگمان]یک نمونه خون قبل از endoscopy گرفته شد و بیماران بعد از کولونوسکپی نسبت به the انجام دادند
[ترجمه گوگل]یک نمونه خون قبل از اندوسکوپی گرفته شد و بیماران پس از آن کولونوسکوپی به سقط داشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. It was also observed that the 15N-urea could convert into form of protein in caecum content in normal and coprophagy-prevented rabbit which were respectively 7 5% and 6 4%.
[ترجمه ترگمان]همچنین مشاهده شد که ۱۵ N - اوره ممکن است به شکل پروتیین در محتوای caecum در rabbit طبیعی و coprophagy تبدیل شود که به ترتیب به ترتیب ۷ و ۶ % بودند
[ترجمه گوگل]همچنین مشاهده شد که 15N-اوره می تواند به شکل پروتئین در بافت آئکوم در خرگوش های پیشگیری شده نرمال و coprophagy تبدیل شده که به ترتیب 7 و 5 درصد و 4/6 درصد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[زمین شناسی] سکوم یا روده کور انتهای ساک شکل رأسی سینون یا لوله نوتیلوئید یا آمونوئید. همچنین خطوط مرتبط با سامانه هاضمه در نوتیلوس زنده. ب) برجستگی اپیتلیوم خارجی که به درون اندوپانکتای صدف براکیوپود بیرون می زند. جمع: caeca. صفت: caecal.

به انگلیسی

• part of the large intestine

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شما