cactolith

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] کاکتولیت یک توده یا بدنه نفوذی آذرین نامنظم به شکل کاکتوس، کمابیش محدود شده به زون افقی و ظاهراً از شاخه ها و پیچش های نامظنم مرتبط و احتمالاً تحریف شده دایکهایی که یک لاکولیت را تغذیه کرده اند تشکیل شده است. این اصطلاح توسط هانت و همکاران اش (ص151، 1953) معرفی شده است: یک کونولیت نیمه افقی که از داکتولیتهای پیوندی که انتهای دیستال آنها حلزونی شکل یا خمیده می شود مانند یک هارپولیت نازک، مانند یک اسفنولیت یا بطور ناسازگار برآمده، مانند یک آکمولیت یا اتمولیت است.

معنی یا پیشنهاد شما