cabbage bug


رجوع شود به: harlequin bug
شبکه مترجمین ایران

معنی یا پیشنهاد شما