cabana

/kəˈbænə//kəˈbænə/

معنی: خانه کوچک، کابین، کلبه
معانی دیگر: کاشانه
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: a small cottage or tentlike shelter, esp. one that serves as a bathhouse for swimmers.

جمله های نمونه

1. I walked briskly one block over to Cabana, the wide boulevard that parallels the beach, and broke into a trot.
[ترجمه ترگمان]با گام های بلند به طرف خیابان Cabana رفتم، بولوار عریض که کنار ساحل بود و یورتمه کنان به راه افتاد
[ترجمه گوگل]من به آرامی یک بلوک به Cabana، بلوار گسترده ای که با ساحل تقسیم شده بود، راهپیمایی کرد و به یک غرغر کشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. These were the cabanas, we figured.
[ترجمه ترگمان] اینا \"cabanas\" بودن، فکر کردیم
[ترجمه گوگل]این ها کابین ها بودند، ما فهمیدیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Robert D. Cabana, the director of the Kennedy Space Center, visited his future workplace for the first time in 1970 as a member of the U. S. Naval Academy's Physics Honor Society.
[ترجمه ترگمان]روبرت د Cabana، رئیس مرکز فضایی کندی، برای اولین بار در سال ۱۹۷۰ به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل از محل کار خود بازدید کرد اس موسسه Honor فیزیک آکادمی نیروی دریایی
[ترجمه گوگل]رابرت دی کابایا، مدیر مرکز فضایی کندی، برای اولین بار در سال 1970 در محل کار خود در آینده به عنوان عضو انجمن افتخارات فیزیک آکادمی نیروی دریایی ایالات متحده بازدید کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Today, Cabana, 6 is in charge of thinning the ranks of employees in the hangars and labs and control rooms scattered across 140, 000 acres of alligator-infested swamp and scrub.
[ترجمه ترگمان]در حال حاضر، Cabana، ۶ مسئول کم شدن تعداد کارکنان در آشیانه و آزمایشگاه ها و اتاق های کنترل است که در ۱۴۰، ۰۰۰ هکتار از زمین های اطراف باتلاق و بوته ها پراکنده شده اند
[ترجمه گوگل]امروز، Cabana، 6 مسئول استحکام رده های کارکنان در انبار ها و آزمایشگاه ها و اتاق های کنترل پراکنده در سراسر 140، 000 هکتار از باتلاق و اسکراب آلوده شده آلژینات است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Michael Cabana, a pediatrician at the University of Michigan's C.
[ترجمه ترگمان]مایکل Cabana، پزشک اطفال در دانشگاه میشیگان سی
[ترجمه گوگل]مایکل کابایا، متخصص اطفال در دانشگاه میشیگان C
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The 303 luxury room, cabana and suite property in the absolute centre of the Thai capital is Kempinski's 64th iconic property worldwide.
[ترجمه ترگمان]طبقه متوسط luxury، cabana و property در مرکز مطلق پایتخت تایلند شصت و چهارمین ملک نمادین در سراسر جهان است
[ترجمه گوگل]303 اتاق لوکس، کابینا و مجتمع مسکونی در مرکز مطلق سرمایه تایلندی، مالکیت نمادین Kempinski در سراسر جهان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Che was made comandante of La Cabana, the colonial fortress turned military prison overlooking Havana harbor, and he set about governing with ruthless intensity.
[ترجمه ترگمان]Che comandante of، دژ مستعمره ای، زندان نظامی را به بندرگاه هاوانا هدایت کرد، و او با شدت سرکوب شد
[ترجمه گوگل]چا از طرف لاکاباانا ساخته شده است، قلعه استعماری تبدیل به زندان نظامی با مشرف به بندرگاه هاوانا شد و او را با شدت بی رحمانه در کنترل خود قرار داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Cabana . For better or worse, those days are gone.
[ترجمه ترگمان]Cabana برای بهتر یا بدتر آن روزها از بین رفته اند
[ترجمه گوگل]کابایا برای بهتر یا بدتر، آن روزها رفته اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Wiry and intense, Cabana seems surprised, and maybe insulted, when asked to explain the Space Shuttle's value.
[ترجمه ترگمان]wiry و intense، Cabana به نظر می رسد که متعجب شده، و شاید هم وقتی از او خواسته شد که ارزش شاتل فضایی را توضیح دهد، مورد اهانت قرار گرفت
[ترجمه گوگل]شبیه سازی شده و شدید، Cabana به نظر می رسد شگفت زده شده، و شاید توهین، زمانی که خواسته توضیح ارزش شاتل فضایی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Sgt. Alex Cabana of the 2nd Combat Engineer Regiment of the Canadian Army walks during a foot patrol with U. S. Army forces June 20in rural Dand District, just south of Kandahar, Afghanistan.
[ترجمه ترگمان]گروهبان الکس Cabana از هنگ دوم Engineer Engineer ارتش کانادا در طی یک گشت پیاده با ایالات متحده پیاده می شود اس نیروهای ارتش در روز ۲۰ ژوئن در ناحیه دند دند واقع در جنوب قندهار افغانستان
[ترجمه گوگل]Sgt الکس Cabana از دومین نیروی مهندس جنگی ارتش کانادا در طی یک گشتی پا با نیروهای ارتش ایالات متحده در روز 20 ژوئن در ناحیه دندانه ای روستایی، فقط در جنوب قندهار، افغانستان راه می رود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. We alternated between the cabana and the water, sometimes plopping on the beach a bit until we got too hot.
[ترجمه ترگمان]گاهی اوقات تا زمانی که هوا خیلی گرم می شد، از the و آب و گاهی به ساحل می رفتیم
[ترجمه گوگل]ما بین کاباان و آب متناوب شدیم، گاهی اوقات در ساحل کمی خرد شده بود تا اینکه خیلی گرم شدیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Outside, a large swimming pool is surrounded by private cabanas.
[ترجمه ترگمان]بیرون، یک استخر شنای بزرگ توسط cabanas خصوصی احاطه شده است
[ترجمه گوگل]در خارج، یک استخر بزرگ با کابین های خصوصی احاطه شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. It must have been like that for Euturpia, when she was turned out to the cabana.
[ترجمه ترگمان]حتما به خاطر Euturpia بوده، وقتی که به کلبه خارج شد
[ترجمه گوگل]برای اینکه اورتورپیا، وقتی که او به کابا تبدیل شد، باید این کار را کرده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. He laughed and told me she lived in the cabana.
[ترجمه ترگمان]او خندید و به من گفت که در کلبه خانه زندگی می کند
[ترجمه گوگل]او خندید و به من گفت که او در کابا زندگی می کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

خانه کوچک (اسم)
hutch, cabana, hut

کابین (اسم)
dowry, cabana, cabin

کلبه (اسم)
lodge, hull, shack, hutch, cabana, hut, cabin, cottage, shanty, hovel, cote, kraal

به انگلیسی

• cabin, cottage, lodge, hut; small cabin on a beach or by a swimming pool used as a changing room

معنی یا پیشنهاد شما