caballing

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] کبلینگ اختلاط دو توده آب برای تولید یک آمیزه است که چون از سازنده های اصلی خود سنگین تر و چگال تر می باشد، به پایین فرو می رود. این حالت وقتی دیده می شود که دو توده آب دارای چگالی برابر ولی دما و درجه شوری مختلف هستند.

معنی یا پیشنهاد شما