ca

/ˈkə//tsʰa/

مخفف:، کاتود، کاتد، (حقوق) دعوی، (شیمی) کلسیم، کالیفرنیا، امریکای مرکزی، حسابدار کل، عمر، سن، نماینده ی بازرگانی، (جنگ های داخلی امریکا) ارتش جنوبی، بازرس حساب، مخفف: کاتود، کاتد مخفف: کالیفرنیا مخفف: آمریکای مرکزی مخفف: حسابدار کل مخفف: عمر
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: symbol of the chemical element calcium.

جمله های نمونه

1. CA 986 from San Francisco is estimating in at 22:2
[ترجمه ترگمان]CA ۹۸۶ از سانفرانسیسکو در ساعت ۲۲: ۲ برآورد می شود
[ترجمه گوگل]CA 986 از سان فرانسیسکو در 22 2 تخمین زده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We make it through the chute, cross Ca ada del Oro and enjoy the view of colorful changing sycamores.
[ترجمه ترگمان]ما این کار را از طریق ناودان، cross ada دل اورو و لذت بردن از دیدگاه تغییر رنگ رنگین، انجام می دهیم
[ترجمه گوگل]ما آن را از طریق چوبه دار، عبور Ca ada del Oro و لذت بردن از مشاهده تغییر رنگارنگ sycamores
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Some might envy his position down in Ca Mau, precisely because nothing was happening.
[ترجمه ترگمان]برخی ممکن است به موقعیت او در Ca Mau غبطه بخورند، دقیقا به این دلیل که هیچ اتفاقی در حال رخ دادن نیست
[ترجمه گوگل]برخی ممکن است موقعیت خود را در Ca Mau غم و اندوه دقیقا بدانند، چون هیچ چیز اتفاق نمی افتد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Hence the strategic value of peaceful Ca Mau, at least on paper, on maps.
[ترجمه ترگمان]از این رو، ارزش استراتژیک Ca مائو، حداقل روی کاغذ، روی نقشه ها است
[ترجمه گوگل]از این رو ارزش استراتژیک کلمو صلح آمیز، حداقل در مقاله، در نقشه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. BK _ ( Ca ) channel plays an important role in regulating smooth muscle contractility and maintaining membrane potential . . .
[ترجمه ترگمان]channel _ (Ca)نقش مهمی در تنظیم contractility ماهیچه صاف و حفظ پتانسیل غشا دارد
[ترجمه گوگل]کانال BK _ (Ca) نقش مهمی در تنظیم انقباض عضلات صاف و حفظ پتانسیل غشاء دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Stamens ca. 3 mm, papillate -hairy on lower part of filament.
[ترجمه ترگمان]Ca ۳ mm، papillate - hairy در بخش پایینی رشته
[ترجمه گوگل]پرچم حدود 3 میلیمتر، پاپیلاتا در قسمت پایین رشته
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Simultaneous determination of Mn, Ca, Al, Cr and Cu in ferrosilicon by ICP - AES was reported.
[ترجمه ترگمان]تعیین همزمان منگنز، Ca، Al و Cu در ferrosilicon توسط ICP - AES گزارش شد
[ترجمه گوگل]گزارش شده است که MN، Ca، Al، Cr و Cu در ferrosilicon به طور همزمان توسط ICP - AES گزارش شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Losses of Ca and Mg are accelerated by fertilizers which supply nitrate, sulphate and chloride.
[ترجمه ترگمان]Losses کلسیم و منیزیم توسط کودهای شیمیایی که نیترات، سولفات و کلرید را تامین می کنند، تسریع می یابد
[ترجمه گوگل]از دست دادن Ca و Mg با کودهایی که نیترات، سولفات و کلرید را تامین می کنند، سرعت می یابند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. This review summarized the effect on cerebral blood flow (CBF) and cerebral autoregulation (CA) of different kind of exercises with different intensity or under special environment.
[ترجمه ترگمان]این بررسی اثر جریان خون مغزی (CBF)و autoregulation مغزی (CA)از انواع مختلفی از تمرین ها را با شدت و یا تحت شرایط خاص خلاصه کرده است
[ترجمه گوگل]این بررسی تاثیری روی جریان خون مغزی (CBF) و تنظیم خودکار مغزی (CA) از انواع مختلف تمرینات با شدت های مختلف و یا تحت محیط خاص را خلاصه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Moreover, GE images with a very short TE (ca. 12 msec) may be used to produce high signal corresponding to flow, so-called flow-enhanced images.
[ترجمه ترگمان]بعلاوه، تصاویر GE با TE بسیار کوتاه (ca (۱۲ msec)ممکن است برای تولید سیگنال بالا مربوط به جریان، به اصطلاح به اصطلاح \"فلو\"، به کار رود
[ترجمه گوگل]علاوه بر این، تصاویر GE با TE بسیار کوتاه (حدود 12 میلی ثانیه) ممکن است برای تولید سیگنال های بالا که مربوط به جریان هستند، به اصطلاح تصاویر افزایش جریان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. CA proved to enhance the insecticidal action of the plant aromatic oils, especially that of citron oil.
[ترجمه ترگمان]به نظر می رسد که CA عمل insecticidal روغن های معطر کارخانه را، به ویژه روغن زیتون، افزایش می دهد
[ترجمه گوگل]CA ثابت کرده است که اثر حشره کش از روغن های معطر گیاهی، به خصوص روغن سیتروئن، افزایش می یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The results showed that Na, Mg, K, Ca, Cu, Zn, Fe and Mn were found in both silk gland and silk fiber, while Rb and Sr were also possibly contained.
[ترجمه ترگمان]نتایج نشان داد که Na، منیزیم، K، Ca، Zn، آهن و منگنز در هر دو لایه ابریشم و الیاف ابریشمی یافت می شوند در حالی که Rb و Sr نیز احتمالا شامل شده اند
[ترجمه گوگل]نتایج نشان داد که Na، Mg، K، Ca، Cu، Zn، Fe و Mn در هر دو غلاف ابریشم و الیاف ابریشمی مشاهده شد، در حالیکه Rb و Sr نیز احتمالا حاوی آن بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The self-made cellulose acetate(CA), as the second polymer, is blended with chitosan(CN). Phase transfer method is used to prepare the ultrafilter membrane.
[ترجمه ترگمان]استات سلولز با made (CA)، به عنوان پلیمر دوم، با کیتوزان (CN)مخلوط می شود از روش انتقال فاز برای آماده سازی غشا ultrafilter استفاده می شود
[ترجمه گوگل]استات سلولز (CA) خود ساخته شده، به عنوان پلیمر دوم، با کیتوزان (CN) مخلوط شده است روش انتقال فاز برای تهیه غشاء اولترافیلتر استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. SLEUTH model is a kind of CA, it is composed by four growth rules and five coefficients, in conjunction with the excluded layer and the slope layer, it can successfully model the urbanization.
[ترجمه ترگمان]مدل sleuth نوعی از CA می باشد، که با چهار قاعده رشد و پنج ضریب، در ارتباط با لایه حذف شده و لایه شیب تشکیل شده است، می تواند با موفقیت شهرنشینی را مدلسازی کند
[ترجمه گوگل]مدل SLEUT یک نوع CA است که بوسیله چهار قانون رشد و پنج ضریب در ارتباط با لایه انحصاری و لایه شیب ساخته می شود و می تواند شهرنشینی را با موفقیت مدل کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Canada
موضوع: مکان و موقعیت
مخفف کشور کانادا

تخصصی

[شیمی] کلسیم - عنصر نرم و نقره فام که همیشه به صورت ترکیب یافت می شود و ماده ى اصلی استخوان و دندان و صدف است
[کامپیوتر] آرایش و ترتیب به صورت پیوندی و متصل - نماینده ای که گواهینامه های دیجیتالی را صادر می کنید . نگاه کنید به bigital signature-certifate authority
[برق و الکترونیک] calcium-کلسیم سی ای عنصر فلزی نرم و به زنگ سفید، نقره ای که به عنوان پوشش کاتد در برخی لامپهای نوری استفاده می شود عدد اتمی ان 20 و وزن اتمی آن 40/08 است .

به انگلیسی

• state on the western coast of the united states
company authorized to issue digital certificates which are used to authenticate a user or organization's identity during secure internet transactions (computers)
silvery metallic element present in the earth as well as in most animals and plants
around, approximately (used especially with dates)
court whose jurisdiction is to review decisions of lower courts or agencies

پیشنهاد کاربران

یک مخفف نوشتاری از کلمه "circa" به معنی "حدود" . [در هنگام خواندن باید بطور کامل تلفظ شود. ]
و خود لغت "circa" بطور دقیق تر اینطور توضیح داده میشود که: این کلمه قبل از یک تاریخ آورده میشود {البته توسط اینجانب دیده شده که قبل از آمارهای عددی نیز آورده میشود} و نشاندهنده این امر است که چیزی در نزدیکی و حوالی آن تاریخ رخ داده است ولی دقیقا نه در همان وقت.
هم خانواده: around
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما