برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1682 100 1
شبکه مترجمین ایران

cytoplasm

/ˈsaɪtoʊplæzəm/ /ˈsaɪtəʊplæzəm/

(زیست شناسی) دشته یاخته، سیتوپلاسم، میانمایه، یاخت دشته

بررسی کلمه cytoplasm

اسم ( noun )
مشتقات: cytoplasmic (adj.)
(1) تعریف: the ground protoplasm of cells that is outside the nucleus.

(2) تعریف: inherited genetic material in a cell not specified by its own nucleus.

واژه cytoplasm در جمله های نمونه

1. While other ions abound in cytoplasm in their millimoles, liberal estimates of free Ca concentrations run around 0. micromolar, maximum.
[ترجمه ترگمان]در حالی که یون‌های دیگر در سیتوپلاسم خود به وفور وجود دارند، تخمین‌های لیبرال از غلظت Ca آزاد در حدود ۰ micromolar، حداکثر
[ترجمه گوگل]در حالی که یون های دیگر در میلومول ها در سیتوپلاسم فراوان هستند، تخمین های لیبرال از غلظت های آزاد Ca در حدود 0 میکرومولار، حداکثر می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The actin filaments extend into the cytoplasm from this point and form long filaments orientated concentrically around the platelet granules.
[ترجمه ترگمان]رشته‌های اکتین از این نقطه به سیتوپلاسم گسترش می‌یابند و رشته‌های بلند را به شکل concentrically در اطراف گرانول‌های پلاکت شکل می‌دهند
[ترجمه گوگل]رشته های اکتین از این نقطه به سیتوپلاسم گسترش می یابند و رشته های طولانی را تشکیل می دهند که عمدتا در اطراف گرانول های پلاکتی قرار دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. But if licensing factors are present in the cytoplasm, why doesn't DNA replicate all the time?
[ترجمه ترگمان]اما اگر عوامل مجوز در سیتوپلاسم حضور داشته باشند، چرا DNA تمام مدت تکثیر نمی‌شود؟
[ترجمه گوگل]اما اگر فاکتورهای صدور مجوز در سیتوپلاسمی وجود داشته باشد، چرا DNA در تمام طول زمان تکرار نمی شود؟
...

معنی cytoplasm در دیکشنری تخصصی

cytoplasm
[علوم دامی] سیتوپلاسم ؛ موادی که داخل یک سلول را بوجود می آورند و قسمتی از ارگانلها نیستند

معنی کلمه cytoplasm به انگلیسی

cytoplasm
• (biology) protoplasm of the cell (located outside the nucleus and membrane)

cytoplasm را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهرسا بابادی
سیتوپلاسم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی cytoplasm

کلمه : cytoplasm
املای فارسی : کسیتپلسم
اشتباه تایپی : زغفخحمشسئ
عکس cytoplasm : در گوگل

آیا معنی cytoplasm مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )