برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1676 100 1
شبکه مترجمین ایران

cryonics


سجن شناسی (علم جدید یخ زدن جسد به این امید که در آینده چاره ای برای آن بیماری که موجب مرگ او شده است پیدا شود و بتوان جسد را گرم و زنده کرد)

بررسی کلمه cryonics

اسم جمع ( plural noun )
مشتقات: cryonic (adj.)
• : تعریف: (used with a sing. verb) the freezing of the body of someone who has just died for the purpose of storing it in anticipation of future resuscitation and cure.

واژه cryonics در جمله های نمونه

1. The most important aspect of cryonics is that it has to be done immediately after death.
[ترجمه ترگمان]مهم‌ترین جنبه انجماد این است که باید بلافاصله پس از مرگ انجام شود
[ترجمه گوگل]مهمترین جنبه ی گاو نر، این است که باید بلافاصله پس از مرگ انجام شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. For cryonics to work today, it is not necessary that we can currently reanimate cryo-preserved patients.
[ترجمه ترگمان]برای پایان دادن به کار امروز، لازم نیست که ما در حال حاضر بیماران cryo را احیا کنیم
[ترجمه گوگل]برای جراحان برای کار امروز، ضروری نیست که ما در حال حاضر می توانیم بیماران کورو را زنده نگه داریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. So, a cryonics contract is far short of a survival guarantee.
[ترجمه ترگمان]بنابراین، یک قرارداد انجماد بسیار کوتاه از ضمانت بقا است
[ترجمه گوگل]بنابراین، یک قرارداد قرنطینه بسیار کوتاه تر از تضمین زنده ماندن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Cryonics is more science fiction than serious science.
[ترجمه ترگمان]Cryonics بیشتر ع ...

معنی کلمه cryonics به انگلیسی

cryonics
• freezing of human bodies for future regeneration

cryonics را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
سرمازیستی
آرمان
انجماد جسد
Shirinbahari
منجمد کردن انسان بیمار برای پیدا کردن درمان در آینده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی cryonics

کلمه : cryonics
املای فارسی : کرینیکس
اشتباه تایپی : زقغخدهزس
عکس cryonics : در گوگل

آیا معنی cryonics مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )