برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1644 100 1
شبکه مترجمین ایران

crudely


درحالت خام ,بزمختی

واژه crudely در جمله های نمونه

1. the shirt had been crudely sewn together
پیراهن ناشیانه دوخته شده بود.

2. One strut had fractured and been crudely repaired in several places.
[ترجمه ترگمان]یکی از آن‌ها از جا دررفته بود و به طور ناشیانه در چندین جا تعمیر شده‌بود
[ترجمه گوگل]یک ستون شکست خورده بود و در چندین محل به خوبی مورد اصلاح قرار گرفته بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He hated it when she spoke so crudely.
[ترجمه ترگمان]وقتی این حرف را می‌زد از آن متنفر بود
[ترجمه گوگل]او آن را متنفر کرد وقتی که او به سختی صحبت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The donors can be split — a little crudely — into two groups.
[ترجمه ترگمان]اهدا کنندگان می‌توانند به دو گروه تقسیم شوند - که کمی خشن هستند - به دو گروه تقسیم می‌شوند
[ترجمه گوگل]اهدا کنندگان را می توان تقسیم کرد - کمی کمی - به دو گروه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. To put it crudely, the poor are going without food so that the rich can drive cars.
...

معنی کلمه crudely به انگلیسی

crudely
• rudely; roughly; in an unfinished manner, in an unrefined state

crudely را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فواد بهشتی
اساسا، از لحاظ بنیادی، بصورت اساسی
Sina
ناخوشايند
شیوا
۱. تقریبا
۲. با خشونت و درشتی
۳.تخمینی
۴.به طور سرسری و ناتمام
۵. به طور ناخوشآیند
🐾 مهدی صباغ
To put it crudely (phrase) :
رُک بگم
رو راست بگم
بدون تعارف بگم
بدون رودربایستی بگم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی crudely

کلمه : crudely
املای فارسی : کرودلی
اشتباه تایپی : زقعیثمغ
عکس crudely : در گوگل

آیا معنی crudely مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )