برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1716 100 1
شبکه مترجمین ایران

crossword puzzle

/ˈkrɒˌswərdˈpəzl̩/ /ˈkrɒswɜːdˈpʌzl̩/

جدول کلمات متقاطع، چیستان واژه ای، جدول معمایی

بررسی کلمه crossword puzzle

اسم ( noun )
• : تعریف: a puzzle in which the player must guess words from numbered clues and enter them in the correspondingly numbered series of vertical or horizontal squares.

واژه crossword puzzle در جمله های نمونه

1. He sat frowning over a crossword puzzle.
[ترجمه ترگمان]با اخم روی جدول حل جدول نشست
[ترجمه گوگل]او روی یک پازل جدول کلمات متقاطع نشسته بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This crossword puzzle is next to impossible.
[ترجمه ترگمان]این جدول حل نشدنی - ه
[ترجمه گوگل]این پازل جدول کلمات متقابل غیرممکن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. And probably a book or a crossword puzzle or something you could do when you were down there, you know.
[ترجمه ترگمان]و احتمالا یک کتاب یا جدول معما یا کاری که وقتی آنجا بودید انجام بدهید، می‌دانید
[ترجمه گوگل]و شاید یک کتاب یا پازل جدول کلمات متقاطع یا چیزی که می توانید انجام دهید وقتی آنجا بودید، می دانید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Her face looks like a crossword puzzle.
[ترجمه ترگمان] صورتش مثل جدول حل میشه
[ترجمه گوگل]چهره اش به نظر می رسد پازل جدول کلمات متقاطع
[ترجمه شما] ت ...

معنی کلمه crossword puzzle به انگلیسی

crossword puzzle
• puzzle which gives clues and players must find the right word to fit in the blank area

crossword puzzle را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سمانه
جدول کلمات متقاطع
Amir Mahdi Amiri
جدول معمایی
Hamid
Make a crosswork puzzle:ساختن یک جدول لغات.
امیرپارسا محمّدی
جورچین واژگان
=)))
ازین جدولای لغات هستن تو روزنامه ها ک خونه خونه اند بعد یسری خونه هاش سفیده توشون کلمه باید حرف حرف کلمه پاسخ سوالو بنویسی بعد یه تیکه هاییشم مشکیه که باید خالی بذاریشون و اغلبم متاسفانه خیلی سختن نمیشه همه سوالاشونو جواب داد؛)...
منظورش ازوناس^^

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی crossword puzzle

کلمه : crossword puzzle
املای فارسی : کرسورد پازل
اشتباه تایپی : زقخسسصخقی حعظظمث
عکس crossword puzzle : در گوگل

آیا معنی crossword puzzle مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )