برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1619 100 1
شبکه مترجمین ایران

crenellated

/ˈkrenəleɪtɪd/ /ˈkrenəleɪtɪd/

دارای کنگره های کوچک، مستحکم

بررسی کلمه crenellated

صفت ( adjective )
• : تعریف: having notches or indentations, usu. regularly spaced, as in the battlement of a fortress.

واژه crenellated در جمله های نمونه

1. The crenellated twin towers are among the last remnants of the fortified wall that used to enclose the city.
[ترجمه ترگمان]برج‌های دوقلو crenellated از جمله آخرین بقایای این دیوار مستحکم هستند که برای محصور کردن شهر به کار می‌رود
[ترجمه گوگل]برج دوقلوهای crenelled یکی از آخرین بقایای دیوار تقویت شده است که برای تسخیر شهر استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Its crenellated Brick walls and 20 towers were Built in the 15 th century by Italian architects.
[ترجمه ترگمان]دیواره‌ای آجری crenellated و ۲۰ برج در قرن ۱۵ توسط معماران ایتالیایی ساخته شدند
[ترجمه گوگل]دیوارهای آجری سرازیر شده و 20 برج توسط معماران ایتالیایی در قرن 15 ساخته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Neither, however, is as big as Government House, the crenellated, Italianate mansion used by the Governor.
[ترجمه ترگمان]با این حال، هیچ یک از این دو، به اندازه خانه دولتی، the و Italianate که توسط فرماندار مورد استفاده قرار می‌گیرد، بزرگ نیست
[ترجمه گوگل]با این حال، هیچکدام از آن ها مانند مجلس نمایندگان، مجلس سنا، مجلل ایتالیایی که توسط فرماندار استفاده می شود، برابر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه crenellated به انگلیسی

crenellated
• having battlements; notched; indented, having square dents like the ones in a battlement

crenellated را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اصغر سلحشور
کنگره دار، کنگره مانند، دندانه دار
برای نمونه: crenellated crown : تاج کنگره دار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی crenellated

کلمه : crenellated
املای فارسی : کرنللتد
اشتباه تایپی : زقثدثممشفثی
عکس crenellated : در گوگل

آیا معنی crenellated مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )