برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1429 100 1

credit bureau


موسسه ی اطلاعات اعتباری، موسسه ی اعتبار پژوهی (که در آن اعتبار و خوش معاملگی افراد را برای استفاده ی بانک ها و وام دهندگان و غیره مورد بررسی قرار می دهند) (credit agency هم می گویند)

بررسی کلمه credit bureau

اسم ( noun )
• : تعریف: an organization that collects and dispenses credit information on individuals or companies.

واژه credit bureau در جمله های نمونه

1. Tell the credit bureau, in writing, what information you think is inaccurate.
[ترجمه ترگمان]به دفتر اعتباری، به صورت کتبی بگویید، چه اطلاعاتی را که فکر می‌کنید نادرست است، بگویید
[ترجمه گوگل]به صورت کتبی دفتر اعتباری را بفرمایید که اطلاعاتی که شما فکر میکنید نادرست است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Q: How long can a credit bureau report negative information?
[ترجمه ترگمان]سوال: چه مدت می‌توانید یک دفتر اعتباری اطلاعات منفی را گزارش کنید؟
[ترجمه گوگل]س: یک دفتر اعتباری تا چه حد می تواند اطلاعات منفی را گزارش کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The loan submission system and the credit bureau it interacts with are two systems that must cooperate to provide the data necessary to process a loan request.
[ترجمه ترگمان]سیستم ارائه وام و دفتر اعتباری که با آن تعامل دارد دو سیستم است که باید برای فراهم نمودن داده‌های لازم برای پردازش درخواست وام هم‌کاری کند
[ترجمه گوگل]سیستم ارائه وام و دفتر اعتباری که با آن تعامل دارد، دو سیستم هستند که باید برای ارائه اطلاعات لازم برای پردازش درخواست وام همکاری کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

credit bureau را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی credit bureau
کلمه : credit bureau
املای فارسی : کردیت بیورو
اشتباه تایپی : زقثیهف ذعقثشع
عکس credit bureau : در گوگل

آیا معنی credit bureau مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )