برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1393 100 1

counterculture

/ˈkaʊntərˌkəltʃər/ /ˈkaʊntərˌkəltʃə/

(به ویژه در مورد قشرهای ناراضی اجتماع و غیره) پادفرهنگ (روش زندگی و رفتار که با موازین جامعه سازگار نیست)، ضد فرهنگ

بررسی کلمه counterculture

اسم ( noun )
مشتقات: countercultural (adj.)
• : تعریف: the values and way of life of any group of people who reject the accepted values and traditions of society, esp. those who reject materialism, war, and cultural regimentation by the elite classes.

واژه counterculture در جمله های نمونه

1. As a member of the counterculture I had tried to get excited by the New Games in which no one loses.
[ترجمه ترگمان]من به عنوان یکی از اعضای تیم counterculture سعی کرده بودم از بازی‌های جدید که در آن هیچ‌کس شکست نخورد، هیجان‌زده شوم
[ترجمه گوگل]به عنوان یک عضو ضد فرهنگ، من سعی کردم از بازی های جدید هیجان زده شدم که هیچ کس آن را از دست نمی دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The relationship of progressive rock and the counterculture is thus uneasy and internally contradictory.
[ترجمه ترگمان]در نتیجه رابطه صخره پیشرو و the به این ترتیب مضطرب و به طور داخلی متناقض است
[ترجمه گوگل]بنابراین، رابطه سنگ سنگین و ضد فرهنگ، ناامید و درونی متناقض است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In rejecting the reductionism of rationalism, the counterculture was so deeply anti-intellectual that it forfeited access to its own history.
[ترجمه ترگمان]در رد و بدل کردن reductionism، the چنان ضد فکری بود که دسترسی به تاریخ خود را از دست داد
[ترجمه گوگل]در رد انتقاد از عقلگرايي، مبارزه فرهنگي چنان عميق ضد روشنفکري بود که دسترسی به تاريخ خود را از دست داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه counterculture به انگلیسی

counterculture
• culture and lifestyle of people who oppose the dominant values of society (such as the hippies of the 1960s)

counterculture را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

غزال سرخ
ضدفرهنگ
قاعده‌شکن
عرف‌شکن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی counterculture
کلمه : counterculture
املای فارسی : کونترکولتور
اشتباه تایپی : زخعدفثقزعمفعقث
عکس counterculture : در گوگل

آیا معنی counterculture مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )