برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1675 100 1
شبکه مترجمین ایران

counselling

واژه counselling در جمله های نمونه

1. Many churches provide excellent pastoral counselling.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از کلیساها counselling عالی ارائه می‌کنند
[ترجمه گوگل]بسیاری از کلیساها مشاوره خویشاوندی را ارائه می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Group counselling is used as an alternative idea to punishment.
[ترجمه ترگمان]مشاوره گروهی به عنوان یک ایده جایگزین برای مجازات استفاده می‌شود
[ترجمه گوگل]مشاوره گروهی به عنوان یک ایده جایگزین برای مجازات استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Counselling acted as a curb on his violent behaviour.
[ترجمه ترگمان]مشاوره، به عنوان یک مبارزه با رفتار خشونت‌آمیز خود عمل کرد
[ترجمه گوگل]مشاوره به عنوان محدودیت در رفتار خشونت آمیز خود عمل کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Counselling is helping him work through this trauma.
[ترجمه ترگمان]مشاوره مشاوره به او کمک می‌کند تا از طریق این آسیب کار کند
[ترجمه گوگل]مشاوره به او کمک می کند تا از طریق این تروما کار کند
[ترجمه شما] ...

معنی counselling در دیکشنری تخصصی

counselling
[بهداشت] مشاوره
[بهداشت] مشاوره ازدواج

معنی کلمه counselling به انگلیسی

counselling
• consulting, advising
• counselling is the activity of giving people advice as part of your job.
counselling and guidance
• advice and direction, help in finding a suitable area of study or work
counselling clinic
• location where patients can receive advice and guidance
counselling firm
• company which provides business advice to companies and factories according to their needs and goals
dietary counselling
• professional advice on proper eating habits
educational counselling
• guidance concerning educational options
family counselling
• family therapy
financial counselling
• advice or guidance in monetary affairs
sexological counselling
• advice given to couples to improve their sex lives

counselling را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سیفی
مشاوره

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی counselling مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )