برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1542 100 1
شبکه مترجمین ایران

costal

/ˈkɑːstl/ /ˈkɒstl/

معنی: دندهای، ضلعی
معانی دیگر: (برگ گیاه) وابسته به رگبرگ میانی، (کالبد شناسی) وابسته به یا نزدیک به دنده(ها)، دنده سان

بررسی کلمه costal

صفت ( adjective )
• : تعریف: of or relating to the ribs or the rib area.

- a costal fracture
[ترجمه ترگمان] شکستگی دنده
[ترجمه گوگل] شکستگی جسمانی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- costal pleura
[ترجمه ترگمان] غضروف دنده
[ترجمه گوگل] پلورال ساحلی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه costal در جمله های نمونه

1. Systematic firm palpation of the costal margin in recommended in all patients presenting with pain in the lower chest or upper abdomen.
[ترجمه ترگمان]یک شرکت با قاعده (اصولی)که در تمامی بیمارانی که از درد در سینه پایینی یا شکم بالا ارائه می‌کنند توصیه می‌شود
[ترجمه گوگل]لمس شرکت سیستماتیک حاشیه رحم در توصیه شده در همه بیماران با درد در سینه پایین یا شکم بالا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It identified 500,000 hectares of costal habitat which it said were in need of active conservation measures.
[ترجمه ترگمان]این سازمان ۵۰۰،۰۰۰ هکتار از زیستگاه ساحلی که گفته می‌شود به اقدامات حفاظت فعال نیاز دارد را شناسایی کرده‌است
[ترجمه گوگل]این 500،000 هکتار از زیستگاه های بومی را مشخص کرد که گفته می شد آنها نیاز به اقدامات حفاظتی فعال دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The liver was costal margin. There was slight petting edema over Both legs.
[ترجمه ترگمان]کبد از بین رفته بود در هر دو پایش کمی آب پیدا شده بود
[ترجمه گوگل]کبد حاشیه جاده ای بود در هر دو پا، ادم کمرنگ لختی وجود داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Why does tense m ...

مترادف costal

دندهای (صفت)
costal , riblike
ضلعی (صفت)
lateral , costal , pertaining to a rib

معنی عبارات مرتبط با costal به فارسی

پشت دنده ای

معنی کلمه costal به انگلیسی

costal
• of the ribs (anatomy, zoology)

costal را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیررضالبافی
Costal margin
درآناتومی: حاشیه دنده ای

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی costal

کلمه : costal
املای فارسی : کستل
اشتباه تایپی : زخسفشم
عکس costal : در گوگل

آیا معنی costal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )