برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1357 100 1

cosmological

/kɒzˈmɒlədʒi/ /kɒzˈmɒlədʒi/

وابسته به فلسفه انتظام گیتی

واژه cosmological در جمله های نمونه

1. We see, then, that time, in the Orphic cosmological framework, has three valences.
[ترجمه ترگمان]می‌بینیم که در همان زمان، در چارچوب کیهانی Orphic، سه valences دارد
[ترجمه گوگل]بعدا می بینیم که آن زمان در چارچوب کیهان شناسی Orphic دارای سه ارزش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This cosmological event was widely reported in the news media, in the wake of which I heard three paradigmatic responses.
[ترجمه ترگمان]این رویداد کیهانی به طور گسترده‌ای در رسانه‌های خبری گزارش شد، که در پی آن سه پاسخ پارادایمی را شنیدم
[ترجمه گوگل]این رویداد کیهان شناسی به طور گسترده ای در رسانه های خبری گزارش شد، به طوری که من سه پاسخ پارادایمی را شنیدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Einstein originally proposed a very small cosmological constant in the hope of balancing the tendency of matter to make the universe contract.
[ترجمه ترگمان]انیشتین در اصل یک ثابت کیهانی کوچک را به امید متعادل کردن تمایل ماده برای رسیدن به قرارداد جهان پیشنهاد کرد
[ترجمه گوگل]در ابتدا، انیشتین یک ثابت کیهانی بسیار کوچک را در امید به تعادل گرایش ماده به ایجاد قرارداد جهان پیشنهاد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه cosmological به انگلیسی

cosmological
• of cosmology (study of the origin and structure of the universe)

cosmological را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

لیلا
کیهان شناسی
علی اکبر
Cosmological argument = برهان جهان شناختی
در ارتباط با برهان علت اول(first cause argument) و نشان دادن اینکه هیچ چیز بی علت از کتم عدم پیدا نیامده است. تلاشی برای نتیجه گیری از سلسله علت ها و معلول ها، و رسیدن به منشا آن(علتی اصلی و مقدم)
برهانی که از افلاطون تا لایب نیتس، بر فلسفه سایه افکنده بود.
با عصر روشنگری اروپا، هیوم ، دلایل عقلانی این برهان را در کتاب "رساله ای درباره طبیعت آدمی" بشدت نقد کرد. این کتاب به فارسی نیز ترجمه شده است.
یوسف
کیهان شناختی
Jackal
جها‌ن‌شناختی
امور دنیوی
Jackal
مربوط به عالم هستی
مربوط به جهان هستی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cosmological
کلمه : cosmological
املای فارسی : کسملگیکل
اشتباه تایپی : زخسئخمخلهزشم
عکس cosmological : در گوگل

آیا معنی cosmological مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )