برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1683 100 1
شبکه مترجمین ایران

corvee

/ˈkɔːrveɪ/ /ˈkɔːveɪ/

معنی: سخره، خرحمالی
معانی دیگر: بیگار,سخره

واژه corvee در جمله های نمونه

1. In some dynasties, liquor tax with corvee and other tax related forms.
[ترجمه ترگمان]در برخی از خانواده‌ها، مالیات بر مشروبات الکلی و دیگر اشکال مربوط به مالیات پرداخت می‌شود
[ترجمه گوگل]در برخی از سلسله ها، مالیات مشروب با فرم و سایر موارد مرتبط با مالیات است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Second, It discusses the township and township corvee wicn were reflected by Mongol archives.
[ترجمه ترگمان]دوم، بحث در مورد \"بیگاری کودکان\" توسط آرشیو مغول‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت
[ترجمه گوگل]دوم، آن را در مورد شهرستانها و شهرستانها Corvee WICN توسط آرشیو مغول منعکس شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The word just said arc corvee reports: " Yesterday evening has a tiger to come out person. "
[ترجمه ترگمان]کلمه \"بیگاری\" گفت: \" دیروز عصر یک ببر برای بیرون آمدن دارد \"
[ترجمه گوگل]این کلمه فقط گفت: Arc Cerve گزارش می دهد 'شب دیروز یک ببر است که بیرون بیاید '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. People in ancient times had to bear heavy corvee.
[ترجمه ترگم ...

مترادف corvee

سخره (اسم)
ridicule , scoff , corvee , laughingstock , derision , staring-quarter
خرحمالی (اسم)
grind , slog , moil , fag , corvee , drudgery , elbow grease , plod , punisher , taskwork , hackwork , spadework

معنی کلمه corvee به انگلیسی

corvee
• one day of unpaid work required by a feudal lord of his vassal instead of taxes; labor demanded by public authorities instead of taxes (especially for highway construction or repair)

corvee را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی corvee

کلمه : corvee
املای فارسی : کروی
اشتباه تایپی : زخقرثث
عکس corvee : در گوگل

آیا معنی corvee مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )