برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1357 100 1

corruptly


بطورفاسد,ازروی تباهی

واژه corruptly در جمله های نمونه

1. A few made their fortunes corruptly, but the software moguls of Bangalore created a huge export industry out of nothing, and many others helped to spur India’s galloping growth.
[ترجمه ترگمان]تعداد کمی از آن‌ها ثروت‌های خود را به دست آوردند، اما نفوذ نرم‌افزار در بنگلور، صنعت صادرات عظیمی را از هیچ چیز به وجود آورد و بسیاری دیگر به تحریک رشد galloping هند کمک کردند
[ترجمه گوگل]چند تن از ثروت خود را فاسد ساختند، اما مغولان نرم افزار بنگلور صنعت عظیمی از صادرات را از دست دادند و بسیاری دیگر به رشد فزاینده هند کمک کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Because the villain thinks the nabobism, therefore obtains corruptly not tires.
[ترجمه ترگمان]چون آن جنایتکار فکر می‌کند که nabobism، پس از آن، corruptly ندارد
[ترجمه گوگل]از آنجا که خائنانه نابابیسم را در نظر می گیرد، بنابراین بدست آوردن لاستیک های فاسد نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. With regard to such in no cent conduct, the "corruptly" instructions did no limiting work whatsoever.
[ترجمه ترگمان]با توجه به چنین رفتاری، دستورالعمل‌های \"corruptly\" هیچ نوع کاری را به هیچ وجه نشان نداد
[ترجمه گوگل]با توجه به چنین مواردی در رفتارهای بدون سانس، دستورالعملهای �فاسد� هیچ کاری را محدود نکردند
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه corruptly به انگلیسی

corruptly
• dishonestly, unscrupulously, crookedly

corruptly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیررضا مبینی
فسادگونه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر

معنی corruptly
کلمه : corruptly
املای فارسی : کرروپتلی
اشتباه تایپی : زخققعحفمغ
عکس corruptly : در گوگل

آیا معنی corruptly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )