برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1719 100 1
شبکه مترجمین ایران

correct

/kəˈrekt/ /kəˈrekt/

معنی: صحیح، درست، چیز درست، تصحیح کردن، صحیح کردن، تادیب کردن، اصلاح کردن
معانی دیگر: درست کردن، غلطگیری کردن، لغزش یابی کردن، راستا کردن، (با معیار خاصی هماهنگ کردن) ویراستن، مطابق قاعده کردن، میزان کردن، ادب کردن، موآخذه کردن، (بیماری یا عیب و غیره) بهبود بخشیدن، بهسازی کردن، به کردن، بجا، بی غلط، بی لغزش، بی کم و کسر، بی کاستی، مک

بررسی کلمه correct

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: corrects, correcting, corrected
(1) تعریف: to make accurate; remove mistakes from.
مترادف: emend, emendate
مشابه: amend, edit, fix, mend, perfect, rectify, straighten out, touch up

(2) تعریف: to show the errors of; admonish.
مترادف: admonish, chide, rebuke, take to task
مشابه: berate, chastise, criticize, reprimand, scold

(3) تعریف: to adjust to a standard.
مترادف: adjust, fix, remedy
مشابه: alter, ameliorate, mend, modify, rectify, repair, right, straighten out, true

- The pilot corrected the flight path.
[ترجمه ترگمان] خلبان مسیر پرواز را تصحیح کرد
[ترجمه گوگل] خلبان مسیر پرواز را اصلاح کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
صفت ( adjective )
مشتقات: correctly (adv.), correctness (n.)
(1) تعریف: without mistake or error.
مترادف: accurate, right, true
متضاد: erroneous, fallacious, false, incorrect, mistaken, wrong
مشابه: exact, faithful, perfect, precise, unerring

- the correct answer
[ترجمه ترگمان] پاسخ صحیح
[ترجمه گوگل ...

واژه correct در جمله های نمونه

1. correct behavior
رفتار درست

2. correct pronunciation
تلفظ صحیح

3. correct change
(پول خرد) درست،نه کم نه زیاد

4. correct me if i am wrong
اگر اشتباه می‌کنم اصلاحم کنید،اگر اشتباه نکنم

5. correct oneself
(گفته‌ی) خود را اصلاح کردن،حرف خود را تغییر دادن

6. the correct maintenance of a car
نگهداری درست از اتومبیل

7. be correct
حق داشتن،درست گفتن یا اندیشیدن،بی‌لغزش بودن

8. we must correct our own mistakes
باید اشتباهات خود را اصلاح کنیم.

9. we must correct those injustices and anomalies
باید آن بی عدالتی‌ها و ناهنجاری‌ها را اصلاح کنیم.

10. in order to correct the imbalance between the rich and poor countries
برای اصلاح عدم توازن بین کشورهای غنی و فقیر

11. she lays stress on correct pronunciation
او تلفظ درست را مورد تاکید قرار می‌دهد.

12. the new glasses will correct your eyesight
عینک‌های جدید دید چشمت را بهتر خواهد کرد.

13. your suspicion was entirely correc ...

مترادف correct

صحیح (صفت)
good , right , true , correct , accurate , exact , valid , authentic , all right , safe , simon-pure , integral , well-advised
درست (صفت)
right , upright , straight , true , perfect , genuine , correct , out-and-out , accurate , exact , valid , just , authentic , even , whole , entire , trustworthy , straightforward , plumb , veracious , legitimate , conscionable , orthodox , incorrupt , indefectible , integral , leveling , well-advised
چیز درست (صفت)
correct
تصحیح کردن (فعل)
correct , rectify , refine , red-pencil , emend , emendate
صحیح کردن (فعل)
correct
تادیب کردن (فعل)
correct , amerce , discipline
اصلاح کردن (فعل)
right , accord , accommodate , improve , reclaim , modify , correct , rectify , meliorate , alter , remedy , ameliorate , amend , dulcify , emend , revise

معنی عبارات مرتبط با correct به فارسی

(پول خرد) درست، نه کم نه زیاد
اگر اشتباه می کنم اصلاحم کنید، اگر اشتباه نکنم
(گفته ی) خود را اصلاح کردن، حرف خود را تغییر دادن
حق داشتن، درست گفتن یا اندیشیدن، بی لغزش بودن
هیچیک از آن دو گزارش درست نبود

معنی correct در دیکشنری تخصصی

[حقوق] اصلاح کردن، تصحیح کردن، ترمیم کردن، رفع کردن اشتباه
[ریاضیات] دقیق، تصحیح کردن، صحیح، راستاندن، راستانده
[ریاضیات] حدود اعتماد صحیح
[سینما] سرعت صحیح
[ریاضیات] علامت درست، نماد درست
[ریاضیات] درست تا n رقم

معنی کلمه correct به انگلیسی

correct
• make right; punish
• right; accurate, exact; proper
• something that is correct is accurate and has no mistakes.
• if you are correct, what you have said or thought is true.
• the correct thing is the right or most suitable one.
• if you correct a mistake, problem, or fault, you put it right.
• if you correct someone, you say something which is more accurate or appropriate than what they have just said.
• when someone corrects a piece of writing, they mark the mistakes or change the errors in it.
• correct behaviour is considered socially acceptable.
correct answer
• correct response, right answer
correct approach
• proper attitude, appropriate manner, right method
correct behavior
• proper conduct, appropriate deportment
correct imbalance
• fix an imbalance, bring back into balance
correct me if i'm wrong
• tell me if i am mistaken
correct posture
• stable position or carriage of the body
correct pronunciation
• proper articulation of a sound or word
correct proofs
• fix mistakes and make changes on a trial print (for a book or other text)
correct the aberration
• fix an abnormality

correct را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رویا
شایسته
سامان نصیری
کافی- بی کم وکاست
عصمت
تصحیح کردن
mohadeseh
درست
Amir Mahdi Amiri
تیک صحیح
Motahhare
معنی صحیح و کامل این کلمه"درست" است
مینا عنایتی
درست ، صحیح.
tinabailari
درست ، صحیح ، تصحیح کردن
the first person that gives the correct answer wins 50 dollars
اولین شخصی که جواب درست بدهد 50 دلار برنده می شود 🛬🛬🛬
ریاضی 89
Sunflower
Verb :


To compensate for
To make up for
To neutralize
To counteract


2.
To adjust
To fix
To normalize
To put in working order
To set
To set right
علیرضا ارفعی
تنظیم کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی correct

کلمه : correct
املای فارسی : کرّکت
اشتباه تایپی : زخققثزف
عکس correct : در گوگل

آیا معنی correct مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )