برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1534 100 1
شبکه مترجمین ایران

cooperatively


باهمدستی ,باتشریک مساعی

واژه cooperatively در جمله های نمونه

1. I certainly have to work cooperatively with others at my job, but there is great latitude for meaningful movement.
[ترجمه ترگمان]من قطعا باید با دیگران در شغلم هم‌کاری کنم، اما برای حرکت معنی‌دار، عرض جغرافیایی بسیار زیادی وجود دارد
[ترجمه گوگل]من قطعا باید با دیگران در کارم همکاری کنم، اما برای جنبش معنی دار، گستردگی زیادی وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The use of a scheme in centrally or cooperatively produced catalogue records can also be important in establishing its future.
[ترجمه ترگمان]استفاده از یک طرح به صورت متمرکز یا همکارانه رکوردهای فهرست را نیز می توان در ایجاد آینده آن نیز مهم دانست
[ترجمه گوگل]استفاده از یک طرح در سوابق کاتالوگ تولید شده در مرکز و یا همکاری، همچنین می تواند در ایجاد آینده آن مهم باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Second, the curriculum in these classrooms is covered cooperatively.
[ترجمه ترگمان]دوم اینکه، برنامه آموزشی در این کلاس‌ها با هم‌کاری برگزار می‌شود
[ترجمه گوگل]دوم، برنامه درسی در این کلاس ها همکاری می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Learners sho ...

معنی کلمه cooperatively به انگلیسی

cooperatively
• collectively; in a manner marked by a willingness to work with others

cooperatively را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

amir
همکاری
Thgm
بطور شریکی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cooperatively

کلمه : cooperatively
املای فارسی : کوپرتیولی
اشتباه تایپی : زخخحثقشفهرثمغ
عکس cooperatively : در گوگل

آیا معنی cooperatively مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )