برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1617 100 1
شبکه مترجمین ایران

conventionality

/kənˌvenʃəˈnælɪti/ /kənˌvenʃəˈnælɪti/

معنی: مطابقت با ایین ورسوم قراردادی
معانی دیگر: سنتی یا عرفی بودن، پیروی از عرف، (قاعده یا روش یا شکل) عرفی، پیروی از سنت قدیم

بررسی کلمه conventionality

اسم ( noun )
حالات: conventionalities
(1) تعریف: the quality or state of being conventional.
مشابه: orthodoxy

(2) تعریف: something, as an act or practice, that is conventional.
مشابه: convention, orthodoxy

(3) تعریف: (pl.) the conventional rules of social behavior.

واژه conventionality در جمله های نمونه

1. conventionality is not always the same as morality
پیروی از عرف همیشه با پیروی از اخلاقیات یکی نیست.

2. They have a great contempt for conventionality.
[ترجمه ترگمان]تحقیر و رسوم خاصی برای رعایت رسوم و رسوم وجود دارد
[ترجمه گوگل]آنها تحقیر زیادی برای عادت دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Conventionality in a system of communication offers stability, and thereby makes communication feasible from one occasion to the next.
[ترجمه ترگمان]conventionality در یک سیستم ارتباطی پایداری ارایه می‌دهد و در نتیجه باعث می‌شود ارتباطات از یک موقعیت به روز بعد امکان پذیر باشد
[ترجمه گوگل]عادت در یک سیستم ارتباطی، ثبات را فراهم می کند، و از این رو ارتباطات را از یک فرصت به بعد امکان پذیر می سازد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Further evidence that children are attentive to Conventionality comes from the repairs they make to their own lexical choices.
[ترجمه ترگمان]شواهد بیشتر مبنی بر اینکه کودکان به conventionality توجه می‌کنند ناشی از تعمیرات هستند که آن‌ها به انتخاب‌های لغوی خود می‌رسند
[ترجمه گوگل]شواهد بیشتر مبنی بر اینکه اطفال نسبت به عادی بودن توجه دارند، از تعمیرات آنها به گزینه های واژگانی خود می آید
...

مترادف conventionality

مطابقت با ایین ورسوم قراردادی (اسم)
conventionality

معنی کلمه conventionality به انگلیسی

conventionality
• quality of being usual or accepted; adherence to accepted norms

conventionality را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیرحسین
به صورت جمع: مرسومات
مهران ارّه‌چی
مطابقت فرهنگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی conventionality

کلمه : conventionality
املای فارسی : کنونتینلیتی
اشتباه تایپی : زخدرثدفهخدشمهفغ
عکس conventionality : در گوگل

آیا معنی conventionality مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )