برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1670 100 1
شبکه مترجمین ایران

contradistinction

/ˌkɒntrədɪˈstɪŋkʃn̩/ /ˌkɒntrədɪˈstɪŋkʃn̩/

معنی: تشخیص، تمیز، فرق
معانی دیگر: تمایز متقابل، جدا شناخت

بررسی کلمه contradistinction

اسم ( noun )
مشتقات: contradistinctive (adj.), contradistinctively (adv.)
• : تعریف: distinction by contrast or difference.
مشابه: contrast

- living things, in contradistinction to nonliving things
[ترجمه ترگمان] چیزهای زنده، در contradistinction تا چیزهای دیگر،
[ترجمه گوگل] چیزهای زندگی، در مقایسه با چیزهای غیر زنده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه contradistinction در جمله های نمونه

1. in contradistinction to
در مقابل،در مقایسه با،در تمایز با

2. desire in contradistinction to lust
میل در مقایسه با شهوت

3. Lionesses, in contradistinction to the females of other animals, are the hunters.
[ترجمه ترگمان]lionesses در contradistinction به زنان دیگر حیوانات شکارچی هستند
[ترجمه گوگل]شیرجه ها، در مقایسه با زنان دیگر حیوانات، شکارچیان هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I refer specifically to permanent residents, in contradistinction to temporary visitors.
[ترجمه ترگمان]من به طور خاص به ساکنان دائمی، در contradistinction تا بازدیدکنندگان موقت اشاره می‌کنم
[ترجمه گوگل]من به طور خاص به ساکنان دائمی اشاره می کنم، در مقایسه با بازدید کنندگان موقت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Hence it is called ideographic. in contradistinction from the phonographic or alphabetical system of writing.
[ترجمه ترگمان]از این رو it نامیده می‌شود در contradistinction از دستگاه phonographic یا الفبایی نوشتاری
[ترجمه گوگل]از این رو آن را ایدئولوگ نامیده می شود در برخلاف سیستم صوتی و یا حروف الفبا از نوشتن
...

مترادف contradistinction

تشخیص (اسم)
specification , discernment , assessment , diagnosis , recognition , distinction , contradistinction , denotation
تمیز (اسم)
discernment , distinction , identification , difference , contradistinction , discrimination
فرق (اسم)
top , vertex , distinction , sinciput , odds , difference , contradistinction , crown , discrimination , inequality

معنی کلمه contradistinction به انگلیسی

contradistinction
• distinction through the comparison of differences

contradistinction را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فیض
مغایرت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی contradistinction

کلمه : contradistinction
املای فارسی : کنتردیستینکتین
اشتباه تایپی : زخدفقشیهسفهدزفهخد
عکس contradistinction : در گوگل

آیا معنی contradistinction مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )