برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1642 100 1
شبکه مترجمین ایران

contradiction

/ˌkɑːntrəˈdɪkʃn̩/ /ˌkɒntrəˈdɪkʃn̩/

معنی: رد، ضدیت، مخالفت، تضاد، تناقض، مغایرت، ضد گویی، خلاف گویی، عدمتناسب
معانی دیگر: تباین، تکذیب، انکار، آخشیج، محاجه، پادگویی، (شخص یا چیز) متناقض

بررسی کلمه contradiction

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act of contradicting, or the state of being in denial of or in complete disagreement with something else.
متضاد: affirmation, confirmation
مشابه: denial, negation, nullification

- She was surprised at his contradiction of what she believed to be a simple statement of fact.
[ترجمه ترگمان] از برخورد او با چیزی که به نظرش ساده و ساده بود، متعجب شد
[ترجمه گوگل] او در تناقض او با آنچه که به نظر می رسد یک بیانیه ساده از واقعیت است، شگفت زده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Unfortunately, the facts stood in contradiction to the researcher's theory.
[ترجمه ترگمان] متاسفانه، حقایق در تضاد با نظریه محقق بود
[ترجمه گوگل] متاسفانه، واقعیتها در تضاد با نظریه محقق قرار داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a statement that contradicts itself or another statement; denial.
متضاد: confirmation, reaffirmation
مشابه: negation

- That right can be wrong appears to be a contradiction.
[ترجمه ترگمان] به نظر می‌رسد که این حق می‌تواند نادرست با ...

واژه contradiction در جمله های نمونه

1. contradiction in terms
تناقض کلام،تناقض گویی

2. the contradiction between what the government says and what the government does
مغایرت بین آنچه که دولت می‌گوید و آنچه که دولت می‌کند

3. in contradiction with
در تناقض با

4. "kind cruelty" is a kind of contradiction in terms
((ظلم مهربانانه)) نوعی تناقض واژه‌هاست.

5. Wisdom appears in contradiction to itself, which is a trick life plays on philosophy of life.
[ترجمه ترگمان]عقل با خودش تناقض دارد، که یک زندگی انحرافی است که در فلسفه زندگی بازی می‌کند
[ترجمه گوگل]حکمت در تناقض با خود ظاهر می شود که زندگی فریبنده ای بر فلسفه زندگی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. There's a basic contradiction in the whole idea of paying for justice.
[ترجمه ترگمان]یک تناقض اساسی در کل ایده پرداخت عدالت وجود دارد
[ترجمه گوگل]یک تضاد اصلی در کل ایده پرداخت عدالت وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. It has been proved beyond contradiction.
...

مترادف contradiction

رد (اسم)
denial , disavowal , rejection , abnegation , pass , refusal , trace , veto , exception , contradiction , rebuff , rebuttal , repulse , disapproval , disapprobation , contestation , disproof
ضدیت (اسم)
conflict , opposing , antagonism , animosity , enmity , hostility , opposition , contradiction
مخالفت (اسم)
resistance , gainsay , objection , contrast , antagonism , contrariness , defiance , opposition , disagreement , disaccord , repugnance , contradiction , contrariety , nonconformity , dissidence
تضاد (اسم)
conflict , contrast , opposition , antithesis , contradiction , polarization , polarity
تناقض (اسم)
repugnance , inconsistency , antithesis , contradiction , incoherence , inconsistence , contradictoriness
مغایرت (اسم)
conflict , contention , disagreement , repugnance , contradiction , variance , otherness , contradictoriness , contrariety
ضد گویی (اسم)
contradiction
خلاف گویی (اسم)
contradiction
عدمتناسب (اسم)
contradiction

معنی عبارات مرتبط با contradiction به فارسی

تناقض کلام، تناقض گویی، تناقصلفظی
تناقض با خود، نفی خود، تضاد نفس، معارضه بانفس، تناق­ گویی

معنی contradiction در دیکشنری تخصصی

contradiction
[برق و الکترونیک] تکذیب ، نقض ، تناقض گویی
[نساجی] تناقض
[ریاضیات] گزاره ی همیشه نادرست، همیشه نادرست، تناقض، تضاد
[آمار] تناقض
[ریاضیات] برهان خلف
[ریاضیات] قانون تناقض
[ریاضیات] شرط عدم تناقض
[ریاضیات] اثبات با استفاده از تناقض، برهان خلف

معنی کلمه contradiction به انگلیسی

contradiction
• denial; opposition; inconsistency
• a contradiction exists when two facts or statements are inconsistent with each other.
• if you say that something is a contradiction in terms, you mean that it is described as having a quality that it cannot have.
contradiction in terms
• opposition, oxymoron, two things that are directly opposed to one another
contradiction of arguments
• opposing of arguments, presentation of arguments that make contradictory statements
flat contradiction
• absolute denial; definite inconsistency
in contradiction
• in contrast, in opposition
inherent contradiction
• internal incongruity, intrinsic inconsistency, built-in contradiction
logical contradiction
• two things that cannot logically exist side by side

contradiction را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کمالی
ناهمساز، عدم همخوانی
میلاد علی پور
ضد و نقیض
akamrahimi50@gmail.com
ناسازگار
Sunflower
Noun

A situation in which inconsistent elements are present
Farhood
Only one newspaper picked up on the contradictions in the statement
تنها یه روزنامه به تناقضات موجود در اون بیانیه توجه نشون داد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی contradiction

کلمه : contradiction
املای فارسی : کنتردیکتین
اشتباه تایپی : زخدفقشیهزفهخد
عکس contradiction : در گوگل

آیا معنی contradiction مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )