برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1390 100 1

contemplative

/kənˈtemplətɪv/ /kənˈtemplətɪv/

معنی: خیالی، مراقب، متفکر، تفکری، وابسته به غور و تعمق
معانی دیگر: اندرنگرانه، ژرف اندیشانه، وابسته به عبادت و مکاشفه، پنداشتی

بررسی کلمه contemplative

صفت ( adjective )
• : تعریف: characterized by or given to contemplation; meditative; thoughtful.
مترادف: meditative, reflective, ruminant, ruminative, speculative, thoughtful
مشابه: abstracted, deliberative, musing, pensive

- a contemplative pose
[ترجمه ترگمان] ژست تعمقی باشد
[ترجمه گوگل] نظر سنجی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
مشتقات: contemplatively (adv.), contemplativeness (n.)
• : تعریف: one who is dedicated to contemplation and meditation, such as a monk.
مشابه: cenobite, friar, monk, nun, sister, yogi

واژه contemplative در جمله های نمونه

1. he preferred the contemplative life to the active life
او زندگی پر عبادت و تفکر را به زندگی پرفعالیت ترجیح می‌داد.

2. Martin is a quiet, contemplative sort of chap.
[ترجمه بهار] مارتین مردی ساکت و متفکر است
|
[ترجمه ترگمان]مارتین یک مرد آرام و contemplative است
[ترجمه گوگل]مارتین آرام و آرام است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He gave her a contemplative look.
[ترجمه ترگمان]نگاه contemplative به او انداخت
[ترجمه گوگل]او نگاهی عمیق به او داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Her mood was calm and contemplative.
[ترجمه ترگمان]چهره‌اش آرام و آرام بود
[ترجمه گوگل]خلق و خوی او آرام و آرام بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف contemplative

خیالی (صفت)
valetudinarian , air-built , imaginary , fanciful , fictitious , fancied , fantastic , unrealistic , chimerical , unreal , dreamy , visionary , thoughtful , pensive , hypochondriac , spleeny , insubstantial , contemplative , meditative , romantic , cloud-built , fantastical , spectral , ideational
مراقب (صفت)
attentive , watchful , vigilant , observant , guarding , observing , contemplative , meditating , open-eyed , preserving , scrutinizing , wide-awake , tendering
متفکر (صفت)
musing , mindful , thoughtful , pensive , large-minded , broody , thinking , contemplative , reflecting , cogitative
تفکری (صفت)
contemplative , meditative , speculative
وابسته به غور و تعمق (صفت)
contemplative

معنی کلمه contemplative به انگلیسی

contemplative
• pensive, reflective, meditative; speculative
• contemplative people think deeply in a serious and calm way.

contemplative را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mahsadh
thought ful
اندیشمندانه
jsoft
متفکرانه
جلال
تامل بر انگیز
امیر
شهودی
مهدی باقری
اندیشمندحوزه دینی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی contemplative
کلمه : contemplative
املای فارسی : کنتمپلتیو
اشتباه تایپی : زخدفثئحمشفهرث
عکس contemplative : در گوگل

آیا معنی contemplative مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )