برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1535 100 1
شبکه مترجمین ایران

conspicuously

/kənˈspɪkjuəsli/ /kənˈspɪkjuəsli/

بطورشکاریامعلوم

واژه conspicuously در جمله های نمونه

1. Local women were conspicuously absent from the meeting.
[ترجمه ترگمان]زنان محلی آشکارا از جلسه غایب بودند
[ترجمه گوگل]زنان محلی ظاهرا در جلسه حضور نداشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Local people were conspicuously absent from the meeting.
[ترجمه ترگمان]مردم محلی آشکارا از جلسه غایب بودند
[ترجمه گوگل]مردم محلی به طور واضح در جلسه حضور نداشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Women were conspicuously absent from the planning committee.
[ترجمه ترگمان]زنان از کمیته برنامه‌ریزی آشکارا غایب بودند
[ترجمه گوگل]زنان به طور چشمگیری از کمیته برنامه ریزی غایب بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Johnston's name was conspicuously absent from the list.
[ترجمه ترگمان]نام جانستون به طور آشکار از لیست خارج شده‌بود
[ترجمه گوگل]نام جانستون از لیست ظاهرا در لیست نبود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه conspicuously به انگلیسی

conspicuously
• noticeably, in an obvious manner

conspicuously را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hatef
انگشت نما
Farhood
Mr. Rosen has kept a conspicuously low profile in the days after the attack, issuing only written statements and the prerecorded video statement, published around midnight
NEW YORK TIMES@

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی conspicuously

کلمه : conspicuously
املای فارسی : کنسپیکووسلی
اشتباه تایپی : زخدسحهزعخعسمغ
عکس conspicuously : در گوگل

آیا معنی conspicuously مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )