برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1661 100 1
شبکه مترجمین ایران

conditional probability

واژه conditional probability در جمله های نمونه

1. Those studies specified and estimated the conditional probability of leaving unemployment.
[ترجمه ترگمان]آن مطالعات مشخص کرده و احتمال ترک بیکاری را برآورد کرده‌اند
[ترجمه گوگل]این مطالعات احتمال بروز مشکالت بیکاری را مشخص و برآورد کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The conditional probability of leaving the spell is also very small for men aged 55 and over compared to teenage men.
[ترجمه ترگمان]احتمال شرطی شدن این افسون نیز برای مردان ۵۵ سال و در مقایسه با مردان نوجوان بسیار کوچک است
[ترجمه گوگل]احتمال شرطی برای ترک طلسم نیز برای مردان بالای 55 سال و در مقایسه با مردان نوجوان بسیار کوچک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The results supported the authors' overall conditional probability model of prediction features.
[ترجمه ترگمان]نتایج، مدل احتمال کلی احتمال پیش‌بینی مشخصه‌های پیش‌بینی را پشتیبانی کردند
[ترجمه گوگل]نتایج حاصل از مدل احتمالی شرطی پیش بینی کننده مولفه های پیش بینی شده پشتیبانی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Adopting algorithm of random even ...

معنی conditional probability در دیکشنری تخصصی

conditional probability
[عمران و معماری] احتمال شرطی - احتمال مشروط
[ریاضیات] احتمال شرطی
[آمار] احتمال شرطی
[برق و الکترونیک] تابع چگالی احتمال شرطی
[ریاضیات] توزیع احتمال شرطی
[آمار] احتمال رده شرطیده
[ریاضیات] دستگاه اصول احتمال شرطی

معنی کلمه conditional probability به انگلیسی

conditional probability
• likelihood of the occurrence of an event taking into account the occurrence of another event

conditional probability را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شایان
احتمال شرطی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی conditional probability مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )