برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1680 100 1
شبکه مترجمین ایران

concavity

/ˌkɒnˈkævɪti/ /ˌkɒnˈkævɪti/

معنی: کاوی، تقعر، توگودی، فرو رفتگی
معانی دیگر: کاو بودن

بررسی کلمه concavity

اسم ( noun )
حالات: concavities
(1) تعریف: the condition or quality of being concave.

(2) تعریف: a concave thing or part; hollow.
متضاد: projection
مشابه: cavity, hollow, pit

واژه concavity در جمله های نمونه

1. the degree of concavity of a lens
میزان کاوی یک عدسی

2. Concavity and negative forms are associated with elastic orifices, suction, closure and decline.
[ترجمه ترگمان]شکل‌های منفی و منفی با orifices الاستیک، مکش، بسته شدن و کاهش مرتبط هستند
[ترجمه گوگل]خطوط انحنایی و منفی با سوراخهای الاستیک، مکش، بستن و افتادن همراه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. During more and more open pit transiting to concavity open mining, people make much account of the study on the best slope mechanical configuration, which in favor of the stability of concavity slope.
[ترجمه ترگمان]در طول بیشتر و بیشتر فضای باز و باز با concavity باز کاوی، مردم از مطالعه بر روی بهترین پیکربندی مکانیکی شیب، که به نفع پایداری شیب concavity است، حساب می‌کنند
[ترجمه گوگل]در طول گودال باز و بیشتر که به معادن باز معدن باز می شود، مردم به مطالعه بیشتر در مورد بهترین پیکربندی مکانیکی شیب که به نفع ثبات شیب تقریبی هستند، بسیار مورد توجه قرار می گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. With the concavity and integrability of sublinear terms near zero, the symmetry results for a class of sublinear elliptic equations are given by making use of the moving-plane method.
[ترجمه ترگمان]با استفاده از روش conc ...

مترادف concavity

کاوی (اسم)
cavity , concavity
تقعر (اسم)
concavity
توگودی (اسم)
concavity
فرو رفتگی (اسم)
depression , notch , fossa , fovea , concavity , sinking , howe

معنی concavity در دیکشنری تخصصی

concavity
[عمران و معماری] حالت مقعر داشتن
[ریاضیات] تقعر، کاوی
[آمار] کاوی
[ریاضیات] تقعر به طرف پایین

معنی کلمه concavity به انگلیسی

concavity
• state of being concave (curving inward like the inside of a bowl, hollow and curved)

concavity را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی concavity

کلمه : concavity
املای فارسی : کنکویتی
اشتباه تایپی : زخدزشرهفغ
عکس concavity : در گوگل

آیا معنی concavity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )