برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1676 100 1
شبکه مترجمین ایران

complexity

/kəmˈpleksəti/ /kəmˈpleksɪti/

معنی: پیچیدگی، بغرنجی، درهمی، هم تافتی
معانی دیگر: هم تافتگی، گره ناکی، (جمع) جنبه های بغرنج هرچیز

بررسی کلمه complexity

اسم ( noun )
حالات: complexities
(1) تعریف: the state or condition of being complex or complicated.
مترادف: complication, intricacy, involution
مشابه: depth, difficulty, elaboration, entanglement, sophistication

- the complexity of the story
[ترجمه ترگمان] پیچیدگی داستان
[ترجمه گوگل] پیچیدگی داستان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: something that is complex.
مترادف: complication, intricacy, involution, labyrinth
مشابه: convolution, difficulty, dilemma, entanglement, jungle, knot, maze, perplexity, problem, quandary, tangle

- These are complexities we hadn't counted on.
[ترجمه ترگمان] این complexities که ما روش حساب نکرده بودیم
[ترجمه گوگل] این ها پیچیدگی هایی است که ما بر آن حساب نکردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه complexity در جمله های نمونه

1. structural complexity
پیچیدگی ساختاری

2. the complexity of this computer's structure
پیچیدگی ساختمان این کامپیوتر

3. the awesome complexity of the universe
پیچیدگی بهت انگیز کیهان

4. ancient rock drawings of amazing perfection and complexity
نقاشی‌های باستانی بر روی سنگ که از نظر خوبی و پیچیدگی شگفت انگیز است

5. The complexity of the road map puzzled me.
[ترجمه ترگمان]پیچیدگی نقشه راه مرا گیج کرد
[ترجمه گوگل]پیچیدگی نقشه جاده من را متعجب کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. It is difficult to convey the sheer complexity of the situation.
[ترجمه ترگمان]انتقال پیچیدگی محض این وضعیت دشوار است
[ترجمه گوگل]پیچیدگی عظیمی از وضعیت دشوار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. There is increasing recognition of the complexity of the causes of poverty.
[ترجمه ترگمان]درک فزاینده‌ای از پیچیدگی علل فقر وجود دارد
[ترجمه گوگل]در حال افزایش شناخت پیچیدگی علل فقر اس ...

مترادف complexity

پیچیدگی (اسم)
crank , swathe , crankle , twist , labyrinth , warp , elaboration , clubfoot , complexity , complication , convolution , intricacy , complicacy , furl , contortion , crankiness , intorsion , plexus , knotting , refractile
بغرنجی (اسم)
puzzlement , complexity , complication , intricacy , snarl , complicacy
درهمی (اسم)
complexity
هم تافتی (اسم)
complexity

معنی complexity در دیکشنری تخصصی

complexity
[عمران و معماری] پیچیدگی
[صنعت] پیچیدگی - به درجه تفکیکی که در سازمان وجود دارد گفته می شود.
[ریاضیات] پیچیدگی
[آمار] پیچیدگی
[ریاضیات] تابع پیچیدگی
[ریاضیات] پیچیدگی وظایف
[زمین شناسی] پیچیدگی تصادفی
[آمار] پیچیدگی تصادفی

معنی کلمه complexity به انگلیسی

complexity
• intricacy, complicated quality
• complexity is the state of having many different parts related to each other in a complicated way.
• the complexities of something are its connected parts, which make it difficult to understand.

complexity را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید
دلالت بر پیچیدگی چیزی یا موضوعی
مجید حاجتمند
مشکلات
Farhood
Mr. Malley’s friends say the opposite is true of the son: that he relishes complexity and nuance while avoiding the sort of ideological worldviews of which he is accused
موسی
1. Other factors of importance, which make litigation of large corporations more difficult, are the size and complexity of their activities.
از دیگر فاکتورهای مهم ، که دعاوی شرکتهای بزرگ را دشوارتر می کند ،وسعت و پیچیدگی فعالیتهای آنهاست.
2. despite that enormous complexity, we are present now.
با وجود آن مشکلات عظیم ، ما اکنون حضور داریم.
3. Indeed I think the complexity of the system alone is reason for its abolition.
در واقع من فکر می کنم پیچیدگی سیستم به تنهایی دلیل لغو آن است.
4. The use of unpredictable accents also can add to the rhythmic complexity of a musical work.
استفاده از لهجه های غیر قابل پیش بینی همچنین می تواند بر پیچیدگی موزون یک اثر موسیقی بیفزاید.

Complexity=پیچیدگی،مشکلات،بغرنجی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی complexity

کلمه : complexity
املای فارسی : کمپلخیتی
اشتباه تایپی : زخئحمثطهفغ
عکس complexity : در گوگل

آیا معنی complexity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )