برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1536 100 1
شبکه مترجمین ایران

commotion

/kəˈmoʊʃn̩/ /kəˈməʊʃn̩/

معنی: جنبش، اشوب، اغتشاش، اضطراب، هیاهو
معانی دیگر: همهمه، سروصدا، در هم و برهمی، جنجال، شلوغی، آشوب، (حرکات) تند و شدید، همه جنبی، (قدیمی) شورش مردم

بررسی کلمه commotion

اسم ( noun )
(1) تعریف: an agitated or noisy disturbance.
مترادف: disturbance, fracas, hurly-burly, ruckus, rumpus, turbulence, turmoil, uproar
مشابه: convulsion, disruption, furor, fuss, hubbub, melee, moil, outcry, racket, riot, squall, stir, storm, tempest, tumult

(2) تعریف: a political or social disturbance.
مترادف: disturbance, storm, tempest, turbulence, turmoil, uproar
مشابه: disruption, furor, riot, squall, stir, tumult

- The introduction of the miniskirt caused a commotion in the fashion world.
[ترجمه ترگمان] معرفی the، هیجانی را در دنیای مد ایجاد کرد
[ترجمه گوگل] معرفی این مینیسکیت موجب برانگیختگی در دنیای مد می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه commotion در جمله های نمونه

1. all that commotion gave me a headache
از آن همه سرو صدا سرم درد گرفت.

2. The people upstairs were making a great commotion.
[ترجمه ترگمان]مردم طبقه بالا آشوب بزرگی برپا می‌کردند
[ترجمه گوگل]افراد بالای طبقه بالا یک جرقه بزرگ داشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The children are making a lot of commotion.
[ترجمه ترگمان]بچه‌ها سر و صدا می‌کنند
[ترجمه گوگل]کودکان در حال ایجاد اختلاف زیادی هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. His arrival caused quite a commotion.
[ترجمه ترگمان]ورود او باعث آشوب و هیاهو شده بود
[ترجمه گوگل]ورود او باعث شد که کاملا صریح باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I heard a commotion and went to see what was happening.
[ترجمه ترگمان]صدایی شنیدم و رفتم تا ببینم چه اتفاقی دارد می‌افتد
[ترجمه گوگل]من شنیده ای را شنیدم و رفتم تا ببینم چه اتفاقی می افتد
[ترجمه شما] ...

مترادف commotion

جنبش (اسم)
cause , action , stir , move , movement , motion , travel , jiggle , vibration , commotion , inanition , bustle , rock , flicker , locomotion , jar , heartbeat , tremor , libration , tremour , vibratility
اشوب (اسم)
alarm , turbulence , disturbance , alarum , riot , tumult , unrest , revolution , commotion , sedition , fury , fuss , ruckus , turbulency , convulsion , hurly-burly , misrule
اغتشاش (اسم)
bewilderment , confusion , disarray , turbulence , rummage , anarchy , babel , commotion , sedition , turbulency , garboil , topsy-turvydom
اضطراب (اسم)
ferment , worriment , feeze , anguish , unrest , commotion , fury , anxiety , worry , disquietude , inquietude , discomposure
هیاهو (اسم)
pother , commotion , apothecary , fanfare , explosion , ruckus , hubbub , donnybrook , hullabaloo , to-do

معنی کلمه commotion به انگلیسی

commotion
• confusion, turmoil, uproar
• a commotion is a lot of noise and confusion.

commotion را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعید نیابتی
سرو صدا، هیاهو
Hossein
فتنه
Figure
قیل و قال، داد و بیداد، سر و صدا ، هیاهو، همهمه,
A lot of confusion and excitement

Some thought the commotion over a cheeky flash was all too much.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی commotion

کلمه : commotion
املای فارسی : کممتین
اشتباه تایپی : زخئئخفهخد
عکس commotion : در گوگل

آیا معنی commotion مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )