برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1460 100 1

commonwealth

/ˈkɑːməˌnwelθ/ /ˈkɒmənwelθ/

معنی: اجتماع، کشور، رفاه عمومی، جمهوری
معانی دیگر: کشور آزاد، کشور فدرال، (در مورد برخی ایالت های امریکا) ایالت، مردم (یک کشور)، مردمان، مردمگان، ملت، (مهجور) خیر و رفاه عمومی، سعادت جامعه، جمهور,هیئت ملت ,دولت ,کشور

بررسی کلمه commonwealth

اسم ( noun )
(1) تعریف: a political unit, usu. a state or nation, or the people thereof.
مشابه: country, public

(2) تعریف: (cap.) the official designation of certain U.S. states and of Puerto Rico.

(3) تعریف: (cap.) a voluntary association of sovereign states with common interests, or a federation of former colonies, such as those sharing an allegiance to the British crown.

واژه commonwealth در جمله های نمونه

1. I competed in the Commonwealth Games in Christchurch, which was my swan song.
[ترجمه ترگمان]من در بازی‌های مشترک‌المنافع در \"کرایست چرچ\" رقابت کردم، که آهنگ قو یام بود
[ترجمه گوگل]من در بازی های مشترک المنافع در کریستوچر رقابت کردم، که آهنگ سحر آمیز من بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He is the chairman of the commonwealth of artists.
[ترجمه ترگمان]او رئیس کشورهای مشترک‌المنافع است
[ترجمه گوگل]او رئیس جامعه هنرمندان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Theatres were closed during the Commonwealth.
[ترجمه ترگمان]تئاترها در زمان کشورهای مشترک‌المنافع بسته بودند
[ترجمه گوگل]تئاتر در طول المصطفی بسته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A meeting of Commonwealth heads of state will be held next month.
[ترجمه ترگمان]نشست سران کشورهای مشترک‌المنافع در ماه آینده برگزار خواهد شد
[ترجمه گوگل]یک نشست سران کشورهای مشترک المنافع در ماه آینده برگزار خواهد شد
[ترجمه شما] ...

مترادف commonwealth

اجتماع (اسم)
union , muster , collection , assemblage , meeting , aggregation , community , commonwealth , society , assembly , crowd , commonweal , milieu , turn-out
کشور (اسم)
country , soil , commonwealth , state , fatherland , territory , nation , kingdom
رفاه عمومی (اسم)
commonwealth
جمهوری (اسم)
commonwealth , state , republic

معنی عبارات مرتبط با commonwealth به فارسی

عید کشورهای مشترک المنافع بریتانیا (در همه ی کشورهای عضو در یک روز نیست)
گروه نویسندگاه، جمهور نویسندگاه یا مولفین
کشورهای مشترک المنافع بریتانیا

معنی کلمه commonwealth به انگلیسی

commonwealth
• group of people united in a common cause; people of a country; democratic state
• a commonwealth is a nation, a state, or a federation regarded as a unit composed of people who have similar political interests for many purposes; an old-fashioned use.
commonwealth (organization)
• the commonwealth is a voluntary association of independent sovereign states, including the united kingdom and most of its former dependencies. queen elizabeth ii is head of the commonwealth. it represents about one quarter of the world's population. the headquarters are in london. members of the commonwealth are: antigua and barbuda, australia, bahamas, bangladesh, barbados, belize, botswana, brunei, canada, cyprus, dominica, gambia, ghana, grenada, guyana, india, jamaica, kiribati, lesotho, malawi, malaysia, maldives, malta, mauritius, namibia, nauru, new zealand, nigeria, pakistan, papua new guinea, st christopher and nevis, st lucia, st vincent and the grenadines, seychelles, sierra leone, singapore, solomon islands, sri lanka, swaziland, tanzania, tonga, trinidad and tobago, tuvalu, uganda, united kingdom, vanuatu, western samoa, zambia, and zimbabwe.
commonwealth forces
• military forces of nations belonging to the british commonwealth
commonwealth of dominica
• dominica, island in the west indies (between the caribbean sea and the north atlantic ocean); independent republic on this island
commonwealth of independent states
• confederation of countries which were members of the former soviet union, cis
• the commonwealth of independent states was founded in 1991 at the dissolution of the union of soviet socialist republics. its headquarters are in minsk. former soviet republics which founded the commonwealth of independent ...

commonwealth را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
هم‌سود
Venus
مشترک المنافع
نادر امیری
جمهور
( معادل مناسب و کارگشای ندا قطرویی در ترجمه � فلسفه آلمانی� ، مبحث کانت)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی commonwealth
کلمه : commonwealth
املای فارسی : کامانولث
اشتباه تایپی : زخئئخدصثشمفا
عکس commonwealth : در گوگل

آیا معنی commonwealth مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران