برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1460 100 1

common sense

/ˈkɑːmənˈsens/ /ˈkɒmənsens/

معنی: عقل سلیم، قضاوت صحیح، حس عام
معانی دیگر: شعور، خرد، عقل و درایت

بررسی کلمه common sense

اسم ( noun )
مشتقات: common-sense (adj.), common-sensical (adj.)
• : تعریف: practical judgment based on experience or native intelligence, and not on education or training.
مترادف: horse sense, mother wit, practicality, pragmatism
متضاد: folly
مشابه: prudence, wisdom

واژه common sense در جمله های نمونه

1. A handful of common sense is worth a bushel of learning.
[ترجمه ترگمان]یک مشت عقل سلیم به اندازه یک سبد آموزش ارزش دارد
[ترجمه گوگل]تعداد انگشت شماری از عقل سلیم ارزش بوشل یادگیری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A handful of common sense is worth bushel of learning.
[ترجمه ترگمان]یک مشت عقل سلیم ارزش اندازه‌گیری کردن را دارد
[ترجمه گوگل]تعداد انگشت شماری از حس مشترک ارزش بوشل یادگیری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She hasn't an ounce of common sense.
[ترجمه ترگمان]اصلا با عقل جور در نمیاد
[ترجمه گوگل]او یک عدد از حس مشترک ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Are you totally devoid of common sense?
[ترجمه ترگمان]تو کلا از عقل سلیم بی‌بهره نیستی؟
[ترجمه گوگل]آیا شما کاملا از عقل سلیم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

مترادف common sense

عقل سلیم (اسم)
common sense , gumption
قضاوت صحیح (اسم)
common sense
حس عام (اسم)
common sense

معنی کلمه common sense به انگلیسی

common sense
• essay by thomas paine that detailed britain's unjust treatment of the american colonies and called for american independence
• normal intelligence, average knowledge, reason
• common sense is the natural ability to make good judgements and behave sensibly.

common sense را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شیرین زمانی
در متون فلسفی فارسی زبان، برای اصطلاح انگلیسی �Common Sense� ترجمه و معادل‌های گوناگونی ارائه شده است که از آن جمله می‌توان به درک عام، عقل سلیم، حس عام، عقل مشترک، تلقی عام، قضاوت عرفی، عقل عرفی، فهم متعارف، عرف عام، و شعور معمول اشاره کرد. بطور کلی، می‌توان درک عام را عبارت از آن چیزی دانست که مردم، بطور عموم و مشترک، در مورد آن توافق دارند و هم عقیده‌اند. به عبارتی، درک عام به فهم طبیعی مردمان در مورد یک موضوع اشاره می‌کند، و به باورها یا گزاره‌هایی ارجاع می‌دهد که برای افراد بسیاری، درست و صحیح بنظر می‌رسد، بدون آنکه نیاز به معرفتی ویژه یا دانشی خاص داشته باشد. به همین دلیل، بنظر می‌رسد که درک عام نوعی قابلیت بنیادین برای موجودات عاقل است تا بدان وسیله بتوانند از تجربیات خود در تشخیص و متمایز ساختن امور واضح، برقراری ارتباط اولیه با این امور و نیز پرهیز از تناقضات آشکار در باب آنها، استفاده کنند.
Emaddeh
حس مشترک
ebi
خرد همگانی/عمومی/جمعی

شعور همگانی/عمومی/جمعی
صادق جباری
خرد جمعی
محمدرضا خسروی
حس عام، نظر قاطبه، پنداشت همگان، عقیده عمومی
امیر
عقل انسانی
امیر
عقل فطری
Dr_mitra100
درک کلی
میترامحیط
درک کلی
علیرضا
عقلی
منطقی

محمد فضلی
درک جامع
شعور عمومی
leily
خردمندانه، معقول
جلال نجاریزدی
عقل سلیم
میلاد علی پور
فهم عمومی، شعورِ عامه
محسن بنی‌طبا
دوستان توجه کنید که خرد جمعی میشه wisdom of the crowd و ترجمه مناسبی برای common sense نیست (در جواب اقای صادق جباری که این ترجمه رو پیشنهاد داده بودن)
انسی
عُرف ، عقیده عمومی
فرهاد سليمان‌نژاد
گاه به معنی افكار عمومی
English User
فرضیات و باورها، مسلمات
شمس الدین
فهم رایج
درک مشترک
دریافت مشترک
علی
واقع گرایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی common sense
کلمه : common sense
املای فارسی : کامن سنس
اشتباه تایپی : زخئئخد سثدسث
عکس common sense : در گوگل

آیا معنی common sense مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران