برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1536 100 1
شبکه مترجمین ایران

common era

/ˈkɑːmənˈerə/ /ˈkɒmənˈɪərə/

رجوع شود به: christian era

بررسی کلمه common era

اسم ( noun )
• : تعریف: see Christian Era.

واژه common era در جمله های نمونه

1. BCE stands for "before common era, " and is equivalent to B. C., or before Christ.
[ترجمه ترگمان]پیش از میلاد مسیح \"پیش از میلاد مسیح\" و برابر با ب ج یا عیسی‌مسیح
[ترجمه گوگل]پیش از میلاد 'پیش از عصر معمول' نامیده می شود و برابر با B C یا قبل از مسیح است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Now we're in the Common Era,so this 66 CE.
[ترجمه ترگمان]اکنون ما در عصر مشترک هستیم، بنابراین این ۶۶ بعد از میلاد مسیح است
[ترجمه گوگل]حالا ما در عصر مشترک هستیم، بنابراین این 66 CE
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In the year 508 before the common era, after the overthrow of a tyrant, Cleisthenes established a democracy in Athens.
[ترجمه ترگمان]در سال ۵۰۸ پیش از میلاد مسیح پس از سقوط ستمگر، Cleisthenes دموکراسی را در آتن برقرار کرد
[ترجمه گوگل]در سال 508 قبل از عصر معمول، پس از سرنگونی یک ستمگر، کلیستنس دموکراسی را در آتن تاسیس کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The trial of Socrates takes place in the year 399 and all of these refer to before the common era 39
...

معنی کلمه common era به انگلیسی

common era
• term which identifies the period of time since the reputed date of the birth of christ
before the common era
• before the christian era, before the birth of christ, bce

common era را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد جواد شمسایی
دقیقا شروع تاریخ بعد از تولد حضرت مسیح .حتی معادل را هم می توان A.D )anno Domino نامید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی common era

کلمه : common era
املای فارسی : کامن ارا
اشتباه تایپی : زخئئخد ثقش
عکس common era : در گوگل

آیا معنی common era مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )