برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1528 100 1
شبکه مترجمین ایران

common denominator

/ˈkɑːməndəˈnɑːməˌnetər/ /ˈkɒməndɪˈnɒmɪneɪtə/

معنی: مخرج مشترک
معانی دیگر: (ریاضی) مخرج مشترک، برخه نام مشترک، وجه مشترک

بررسی کلمه common denominator

اسم ( noun )
(1) تعریف: a number that is a common multiple of the denominators of more than one fraction.

(2) تعریف: a characteristic, element, theme, or the like that is common to all members of a group or parts of a whole.

- Their interest in golf is their only common denominator.
[ترجمه ترگمان] علاقه آن‌ها به گلف تنها ویژگی مشترک آن‌ها است
[ترجمه گوگل] علاقه آنها به گلف تنها نام مشترک آنهاست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه common denominator در جمله های نمونه

1. I think the only common denominator of success is hard work.
[ترجمه ترگمان]فکر می‌کنم تنها مخرج مشترک موفقیت کار دشواری است
[ترجمه گوگل]من فکر می کنم تنها نامزدی موفقیت آمیز کار سخت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Tabloid newspapers pander to the lowest common denominator.
[ترجمه ترگمان]روزنامه‌های این روزنامه دارای پایین‌ترین مخرج مشترک هستند
[ترجمه گوگل]روزنامه های تابلوئید به کمترین مخرج مشترک می رسند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The school syllabus seems aimed at the lowest common denominator.
[ترجمه ترگمان]به نظر می‌رسد که برنامه‌درسی مدارس پایین‌ترین مخرج مشترک را نشان می‌دهد
[ترجمه گوگل]به نظر می رسد برنامه درسی مدرسه به کمترین مخرج مشترک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The common denominator was that we had all worked for the same company.
[ترجمه ترگمان]مخرج مشترک این بود که همه ما برای یک شرکت کار می‌کردیم
[ترجمه گوگل]مخرج مشترک این بود که همه ما برای یک شرک ...

مترادف common denominator

مخرج مشترک (اسم)
common denominator , common fraction , complex fraction

معنی عبارات مرتبط با common denominator به فارسی

(ریاضی) کوچکترین برخه نام (مخرج) مشترک
مورد قبول یا فهم اکثریت مردم، عامه پسند، مردم پذیر، مردم پذیر رجوع شود به: least common denominator

معنی common denominator در دیکشنری تخصصی

Common Denominator
[حسابداری] مقیاس مشترک
[ریاضیات] مخرج مشترک
[ریاضیات] کوچک ترین مخرج مشترک
[ریاضیات] مخرج مشترک گرفتن

معنی کلمه common denominator به انگلیسی

common denominator
• lowest number that is a multiple of all the denominators of a given group of fractions (mathematics)
• a common denominator is a characteristic that is shared by all the members of a group of people or things.
• a common denominator is also a number that can be divided exactly by all the denominators in a group of fractions; a technical use in mathematics.
lowest common denominator
• lowest number which is a multiple of all numbers of a set
• the lowest common denominator in a situation is the most basic or simple thing about it that interests or is understood by most people in a particular group; used showing disapproval.
• in mathematics, the lowest common denominator is the smallest number that all the numbers on the bottom of a particular group of fractions can be divided into; a technical use.
reduce fractions to a common denominator
• find the denominator that is shared by a given group of fractions

common denominator را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی common denominator

کلمه : Common Denominator
املای فارسی : کامن دنمینتر
اشتباه تایپی : زخئئخد یثدخئهدشفخق
عکس Common Denominator : در گوگل

آیا معنی common denominator مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )