برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1404 100 1

commitment

/kəˈmɪtmənt/ /kəˈmɪtmənt/

معنی: سرسپردگی، تعهد، الزام، ارتکاب، حکم توقیف
معانی دیگر: پیمان، قول، (به بیمارستان روانی یا زندان و غیره) تحویل، سپارش، گسیل، درگیری، مشغله، مسئولیت، (بازرگانی) الزام، تعهد قانونی (به ویژه در مورد خرید یا فروش)

بررسی کلمه commitment

اسم ( noun )
(1) تعریف: a pledge or obligation to fulfill an act or function.
مترادف: duty, obligation
مشابه: covenant, engagement, pledge, promise, vow

- The government has made a commitment to cleaning up the environment.
[ترجمه سجاد نظری] دولت تعهدی را تصویب کرده است تا (به واسطه آن) محیط زیست را پاکسازی کنند
|
[ترجمه ترگمان] دولت متعهد شده‌است که محیط‌زیست را پاک‌سازی کند
[ترجمه گوگل] دولت تعهد خود را به تمیز کردن محیط زیست انجام داده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- He went abroad and forgot his commitment to his family.
[ترجمه ترگمان] به خارجه رفت و تعهد خود را با خانواده‌اش از یاد برد
[ترجمه گوگل] او به خارج رفت و تعهد خود را به خانواده اش فراموش کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I can't meet with them tomorrow because of a prior commitment.
[ترجمه ترگمان] فردا به خاطر ...

واژه commitment در جمله های نمونه

1. his commitment to prison after a trial
تحویل او به زندان بعد از محاکمه

2. Too much commitment to slip away from the fingers dare ask what.
[ترجمه ترگمان]خیلی تعهد داره که از دست fingers فرار کنه و از چی سوال کنه
[ترجمه گوگل]تعهد بیش از حد به لغزش دور از جرات جرات جیغ بکشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She had a lifelong commitment to feminism.
[ترجمه ترگمان]او تعهد مادام العمر به فمینیسم داشت
[ترجمه گوگل]او تعهد مادام العمر به فمینیسم داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The hospital has a commitment to provide the best possible medical care.
[ترجمه ترگمان]این بیمارستان دارای تعهد به ارائه بهترین مراقبت‌های پزشکی ممکن است
[ترجمه گوگل]بیمارستان تعهد به ارائه بهترین مراقبت های پزشکی را دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The prime minister made a firm commitment to increasing spending on health.
[ترجمه ترگمان]نخست‌وزیر یک تعهد محکم برای اف ...

مترادف commitment

سرسپردگی (اسم)
surrender , loyalty , allegiance , devotion , fidelity , commitment , faithfulness , troth , capitulation , committal
تعهد (اسم)
assumption , mandate , assurance , commitment , guarantee , obligation , warranty , onus , committal
الزام (اسم)
commitment , tie , requirement , committal
ارتکاب (اسم)
commitment , committal , perpetration
حکم توقیف (اسم)
commitment , committal

معنی commitment در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] تعهد
[حقوق] تعهد، ارجاع، تسلیم، حکم توقیف
[حسابداری] تعهدات سرمایه ای
[حسابداری] تعهد قطعی خرید
[حقوق] قولنامه، تعهد نامه
[حسابداری] تعهدات خرید
[حسابداری] تعهدات فروش

معنی کلمه commitment به انگلیسی

commitment
• obligation, promise; act of committing
• commitment is a strong belief in an idea or system.
• a commitment is a regular task which takes up some of your time.
• if you give a commitment to something, you promise faithfully that you will do it; a formal use.
commitment fee
• fee paid to receive an extension of credit
commitment to one's family
• obligation to one's relations, duty to one's kin, responsibility to one's household
commitment to peace
• dedication to conciliation, devotion peace, obligation to peace
commitment to the peace process
• obligation to go through with this process that is meant to bring peace to the region
commitment to trial
• formal decision to put someone on trial
airtight commitment
• complete obligation, thorough commitment
capital commitment
• commitment to execute a capital expenditure at a future date
full commitment
• complete dedication, total involvement, guarantee, promise
honor a commitment
• abide by an agreement, fulfill an obligation, discharge a responsibility
meet a commitment
• fulfill an obligation
met the commitment
• fulfilled the commitment, did as promised
personal commitment
• commitment that a person makes to himself, personal obligation
stick to one's commitment
• stand by one's obligations, live up to one's obligations
...

commitment را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد علی کریمی
پای بندی،وفاداری،اعتقاد
p
ملزم بودن
زينب محمدي
تكوين(در پزشكي)
حسن فاطمی منش
الزام (حقوق)
بهار
دغدغه
امیر
تعهد_ قسط
ملیکا
بستری کردن
سجاد سلیمانی
غرامت
مریم . پ
مسئولیت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی commitment
کلمه : commitment
املای فارسی : کممیتمنت
اشتباه تایپی : زخئئهفئثدف
عکس commitment : در گوگل

آیا معنی commitment مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )