برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
come - into - one's - own
شبکه مترجمین ایران

come into one's own


(به ویژه قدردانی یا شهرت یا پاداش) به حق خود نرسیدن، مقام سزاواری را به دست آوردن

come into one's own را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دنا ترنسلیت
(idiomatic) To reach a stage of development or maturity where one has achieved strength and confidence, economic security, or respect and social acceptance
رسیدن به مرحله ای از رشد یا بلوغ که فرد به قدرت و اطمینان، امنیت اقتصادی، یا احترام و پذیرش اجتماعی رسیده باشد.
رسول قنبری
جایگاه خود را بازیافتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی come into ones own

کلمه : come into one's own
املای فارسی : سوم اینتو انئس آون
اشتباه تایپی : زخئث هدفخ خدث'س خصد
عکس come into one's own : در گوگل

آیا معنی come into one's own مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )