برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1525 100 1
شبکه مترجمین ایران

collective farm

/kəˈlektɪvˈfɑːrm/ /kəˈlektɪvfɑːm/

معنی: مزرعه اشتراکی، کلخوز

واژه collective farm در جمله های نمونه

1. We'll visit the collective farm another time.
[ترجمه ترگمان]یه وقت دیگه به مزرعه اشتراکی میریم
[ترجمه گوگل]ما یک بار دیگر از مزرعه مزرعه دیدار خواهیم کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He doesn't mean as drones on some collective farm.
[ترجمه ترگمان]اون به عنوان هواپیماهای بدون سرنشین در یک مزرعه اشتراکی نیست
[ترجمه گوگل]او معنی ندارد به عنوان هواپیماهای بدون سرنشین در برخی از مزرعه جمعی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. First day nursery in a collective farm.
[ترجمه ترگمان]مهد کودک در یک مزرعه جمعی
[ترجمه گوگل]روز اول مهد کودک در مزرعه جمعی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The local fields were joined together into one collective farm.
[ترجمه ترگمان]زمین‌های محلی در یک مزرعه جمعی به هم پیوستند
[ترجمه گوگل]مزارع محلی به یک مزرعه جمعی پیوستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف collective farm

مزرعه اشتراکی (اسم)
collective farm , commune
کلخوز (اسم)
collective farm

collective farm را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mah
مصادره زمین

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی collective farm

کلمه : collective farm
املای فارسی : کاللکتیو فرم
اشتباه تایپی : زخممثزفهرث بشقئ
عکس collective farm : در گوگل

آیا معنی collective farm مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )