برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1530 100 1
شبکه مترجمین ایران

coffee bar

/ˈkɑfi bɑr/ /ˈkɒfi bɑː/

(انگلیس) قهوه خانه، رستورانی که در آن قهوه و شیرینی می دهند، کافه

واژه coffee bar در جمله های نمونه

1. The bakery has a coffee bar, and cappuccino is sixty cents!
[ترجمه ترگمان]نانوایی یک قهوه قهوه دارد و کاپوچینو هم شصت سنت است
[ترجمه گوگل]نانوایی دارای یک نوار قهوه است و کاپوچینو شصت سنت است!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The coffee bar market has almost reached its saturation point.
[ترجمه ترگمان]بازار نوار قهوه تقریبا به نقطه اشباع خود رسیده‌است
[ترجمه گوگل]بازار قهوه تقریبا به نقطه اشباع خود رسیده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The other times he had sat in a coffee bar with her and listened to the juke box.
[ترجمه ترگمان]بقیه اوقات او با او در یک کافه قهوه نشسته بود و به آن جعبه کوچک گوش می‌داد
[ترجمه گوگل]بار دیگر او در یک نوار قهوه نشسته بود و به جعبه جک گوش می داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I sat in the coffee bar for a long time.
[ترجمه ترگمان]مدت زیادی توی بار قهوه نشستم
[ترجمه گوگل]من مدت زیادی در نوار قهوه نشسته ام
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه coffee bar به انگلیسی

coffee bar
• a coffee bar is a small caf? where drinks and snacks are sold.
• a coffee bar is a small caf? where drinks and snacks are sold.
• a coffee bar is a small caf? where drinks and snacks are sold.
• a coffee bar is a small caf? where drinks and snacks are sold.
• a coffee bar is a small caf? where drinks and snacks are sold.
• a coffee bar is a small caf? where drinks and snacks are sold.
• a coffee bar is a small caf? where drinks and snacks are sold.

coffee bar را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی coffee bar

کلمه : coffee bar
املای فارسی : کافی بر
اشتباه تایپی : زخببثث ذشق
عکس coffee bar : در گوگل

آیا معنی coffee bar مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )