برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1675 100 1
شبکه مترجمین ایران

coexistent


باهم زیست کننده

واژه coexistent در جمله های نمونه

1. When cholesteric and isotropy phase were coexistent, the solution showed multi - texture behavior with variation of concentration.
[ترجمه ترگمان]هنگامی که فاز cholesteric و isotropy coexistent بودند، این راه‌حل رفتار چند بافتی با تغییرات غلظت را نشان داد
[ترجمه گوگل]هنگامی که فاز کلسترول و ایزوتراپی همپوشانی داشت، این محلول رفتار چند بافت با تغییر غلظت را نشان داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. INTRODUCTION :This work shows various coexistent conflicts of things between inside and outside, opening and closing, connecting and cutting off, etc.
[ترجمه ترگمان]مقدمه: این کار نشان‌دهنده تضادهای متعدد بین داخل و بیرون، باز کردن و بستن، اتصال و قطع کردن و غیره است
[ترجمه گوگل]مقدمه این کار نشان می دهد که مناقشات متقابل مختلفی بین درون و بیرون، باز و بسته شدن، اتصال و قطع، و غیره را نشان می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. When cholesteric phase and isotropy phase were coexistent, the solution showed multi-texture behavior with variation of concentration.
[ترجمه ترگمان]هنگامی که فاز cholesteric و فاز isotropy coexistent بودند، این راه‌حل رفتار چند بافتی با تغییرات غلظت را نشان داد
[ترجمه گوگل]هنگامی که فاز کلسترول و فاز ایزوتراپی همزیستی داشتند، این محلول رفتار چند بافت با تغییر غلظت را نشان داد
[ترجمه شما ...

معنی coexistent در دیکشنری تخصصی

coexistent
[بهداشت] همزیست

معنی کلمه coexistent به انگلیسی

coexistent
• existing at the same time; living together in peace

coexistent را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی coexistent

کلمه : coexistent
املای فارسی : کخیستنت
اشتباه تایپی : زخثطهسفثدف
عکس coexistent : در گوگل

آیا معنی coexistent مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )