برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1718 100 1
شبکه مترجمین ایران

clueless

بررسی کلمه clueless

صفت ( adjective )
• : تعریف: combined form of clue.

واژه clueless در جمله های نمونه

1. Maybe teenagers aren't as clueless as everyone thought, eh?
[ترجمه کامران بهمنی] شاید نوجوانان آنقدرها هم که دیگران فکر میکنند ناآگاه نباشند، بله؟
|
[ترجمه ترگمان]شاید نوجوون ها به خوبی همه فکر نمی کنن، ها؟
[ترجمه گوگل]شاید نوجوانان به اندازه همه افراد فکر نکنند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Most people are completely clueless about tide directions and weather conditions.
[ترجمه ترگمان]اکثر مردم نسبت به شرایط آب و هوایی و شرایط آب و هوایی کاملا بی‌اطلاع هستند
[ترجمه گوگل]اکثر مردم به طور کامل در مورد مسیرهای جزر و مد و شرایط آب و هوایی کاملا بی ادب هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Many teachers are clueless about the needs of immigrant students.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از معلمان از نیازهای دانشجویان مهاجر بی‌اطلاع هستند
[ترجمه گوگل]بسیاری از معلمان در مورد نیازهای دانشجویان مهاجر بی ادب هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه clueless به انگلیسی

clueless
• name of a film that is a modern adaptation of the novel "emma" by jane austen (set in beverly hills, california)
• lacking the key to solving a problem, without a hint; being totally unaware, being naive, being innocent and unsuspecting
• if you describe someone as clueless, you mean that you think they are stupid and incapable of doing anything properly; an informal word.

clueless را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعید پارساپور
بی اطلاع، بدون آگاهی ، عامی ، کم تجربه ، ناشی، فارغ از موضوع ، بی خبر ، صرافت نداشتن در مورد موضوع و یا بی خبر بودن از مطلبی یا چیزی
پارسا کاوندی
نادان-ابله-بی خرد
حسن امامی
بی خبر - بی اطلاع
مرجان فرجی
سردرگم
ناهید ر
سرگردان- درمانده
الهام قدوسی
ناآگاهی
Ray
همون گیج خودمون

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی clueless مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )