برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1613 100 1
شبکه مترجمین ایران

closed loop

/kloʊzdˈluːp/ /kləʊzdluːp/

حلقه بسته

واژه closed loop در جمله های نمونه

1. Systems theory suggests that a closed loop of activity, left undisturbed, will replicate itself over and over.
[ترجمه ترگمان]نظریه سیستم‌ها پیشنهاد می‌کند که یک حلقه بسته از فعالیت، بدون مزاحمت باقی می‌ماند، خود را بارها و بارها تکرار می‌کند
[ترجمه گوگل]تئوری سیستم پیشنهاد می کند که یک حلقه بسته فعال، چپ دست نخورده، بارها و بارها خود را تکثیر می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A closed loop is a self-contained unit that has no identifiable beginning or end, like a circle or an integrated circuit.
[ترجمه ترگمان]یک حلقه بسته یک واحد مستقل از خود است که نقطه شروع یا پایان مشخصی ندارد، مانند یک دایره یا یک مدار مجتمع
[ترجمه گوگل]یک حلقه بسته یک واحد مستقل است که هیچ مبدا یا انتهای قابل شناسایی ندارد مانند یک دایره یا یک مدار مجتمع
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A closed loop that some one can catch their foot in and trip is one of the most frequent causes of industrial accidents.
[ترجمه ترگمان]حلقه بسته که کسی می‌تواند پایش را بگیرد و سفر یکی از شایع‌ترین علل حوادث صنعتی است
[ترجمه گوگل]یک حلقه بسته که برخی می توانند پای خود را بگیرند و یکی از شایع ترین علل حوادث صنعتی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی عبارات مرتبط با closed loop به فارسی

بهره تقویت درطبقه بسته

معنی closed loop در دیکشنری تخصصی

closed loop
[عمران و معماری] گردراه بسته
[کامپیوتر] حلقه بسته ، حلقه مسدود .
[برق و الکترونیک] حلقه بسته - حلقه بسته 1. برنامه ای کامپیوتری که چرخه ی دستورالعملهای آن مرتباً اجرا می شود. 2. مسیر تغذیه سیگنال از خروجی سیستم کنترل به ورودی آن به منظور مقایسه با مقادیر مرجع و رسیدن به حالت مطلوب .
[ریاضیات] مدار بسته، حلقه ی بسته
[برق و الکترونیک] کنترل حلقه بسته
[برق و الکترونیک] سیستم کنترل حلقه-بسته نوعی سیستم کنترل،شامل یک یا چند حلقه کنترل پسخوردی(feedback control loops) ،که پیوسته پاسخ سیستم را با فرامین ورودی مقایسه می کند. با استفاده از یک حسگر نظیر رمزگذار(encoder) ،دورسنج(tachometer) ، یا ترموستات در حلقه ی پسخورد هر گونه اختلاف بین فرمان ورودی و پاسخ سیستم حس شده و سیگنال خطایی تولید می شود که به قسمت تقویت کننده / کنترل کننده ارسال می شود.خروجی تقویت کننده سیگنال ورودی موتور یا محرکهای دیگر را طوری تغییر می دهد که خروجی آنها سیگنال خطا را صفر کند. کار حسگر ها متناسب با عمل کنترل نظیر سرعت،وضعیت یا دما است. سیستم کنترل حلقه بسته دست کم دارای یک حلقه پسخورد است.
[برق و الکترونیک] بهره حلقه بسته

closed loop را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی closed loop

کلمه : closed loop
املای فارسی : کلسد لوپ
اشتباه تایپی : زمخسثی مخخح
عکس closed loop : در گوگل

آیا معنی closed loop مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )