برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1397 100 1

closed book

واژه closed book در جمله های نمونه

1. Chemistry is a closed book to me.
[ترجمه ترگمان]شیمی یک کتاب بسته به من است
[ترجمه گوگل]شیمی یک کتاب بسته برای من است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I'm afraid physics will always be a closed book to me.
[ترجمه ترگمان]متاسفانه فیزیک همیشه کتاب بسته برای من خواهد بود
[ترجمه گوگل]من می ترسم فیزیک همیشه یک کتاب بسته برای من خواهد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Nuclear physics is a closed book to most of us.
[ترجمه ترگمان]فیزیک هسته‌ای یک کتاب بسته برای اکثر ما است
[ترجمه گوگل]فیزیک هسته ای برای بسیاری از ما یک کتاب بسته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I'm afraid geophysics is rather a closed book to me.
[ترجمه ترگمان]متاسفانه geophysics یک کتاب بسته برای من است
[ترجمه گوگل]من می ترسم که ژئوفیزیک یک کتاب بسته برای من است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه closed book به انگلیسی

closed book
• mystery, unknown, enigma (sometimes said of a mysterious person)

closed book را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیرحسین خفن زاده
مبهم، چیزی که شما درباره آن هیچی نمی دانید
آرمان
ناشناخته
کوثر
کتاب سربسته

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی closed book مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )