برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1531 100 1
شبکه مترجمین ایران

cloakroom

/ˈkloʊkruːm/ /ˈkləʊkruːm/

معنی: رخت کن
معانی دیگر: (در مدخل هتل ها یا تالارها و غیره) رختکن

بررسی کلمه cloakroom

اسم ( noun )
• : تعریف: a room in a school, club, theater, or the like where coats, hats, and other outdoor clothing may be temporarily left.

واژه cloakroom در جمله های نمونه

1. I went to the cloakroom in the first interval.
[ترجمه ترگمان]من برای اولین بار به رخت‌کن رفتم
[ترجمه گوگل]من برای اولین بار به رختکن رفتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Imes removed his greatcoat from the cloakroom.
[ترجمه ترگمان]و پالتوی خود را از رخت‌کن بیرون آورد
[ترجمه گوگل]ایماس خیاطی او را از رختکن جدا کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Excuse me, where's the ladies' cloakroom?
[ترجمه ترگمان]ببخشید، رخت‌کن خانم‌ها کجاست؟
[ترجمه گوگل]ببخشید، رختکن خانم کجاست؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He deposited his overcoat in the cloakroom.
[ترجمه ترگمان]پالتوی خود را در رخت‌کن گذاشت
[ترجمه گوگل]او پالتو را در رختکن گذاشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I left my coat with the cloakroom attendant. ...

مترادف cloakroom

رخت کن (اسم)
changing room , cloakroom , checkroom

معنی کلمه cloakroom به انگلیسی

cloakroom
• room where items (coats, umbrellas, etc.) can be left temporarily
• a cloakroom is a small room where you can leave your coat and hat in a public building. it is also a room containing toilets and washbasins.
cloakroom attendant
• person who works in a room where (coats, hats, umbrellas, etc.) can be left for a short period of time

cloakroom را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cloakroom

کلمه : cloakroom
املای فارسی : کلکروم
اشتباه تایپی : زمخشنقخخئ
عکس cloakroom : در گوگل

آیا معنی cloakroom مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )