برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1397 100 1

clerical error

واژه clerical error در جمله های نمونه

1. The hospital blamed the mix-up on a clerical error.
[ترجمه ترگمان]این بیمارستان این ترکیب را به دلیل خطای یک روحانی مقصر دانست
[ترجمه گوگل]بیمارستان تقلب در یک خطای روحانی را متهم کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Moreover what seems to have been a clerical error made even that original level low.
[ترجمه ترگمان]علاوه بر این، چیزی که به نظر می‌رسد یک خطای روحانی بوده‌است، حتی سطح اصلی را کم کرده‌است
[ترجمه گوگل]علاوه بر این، آنچه که به نظر می رسد یک خطای روحانی بوده و حتی سطح اولیه پایین را ایجاد کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Election officials maintain clerical errors accounted for most of those improper votes.
[ترجمه ترگمان]مسئولان انتخابات، خطاهای روحانی را مسئول اغلب این رای‌های نادرست می‌دانند
[ترجمه گوگل]مقامات انتخابات خطاهای اداری را که اکثریت آن آراء نادرست را به خود اختصاص داده اند، به حساب می آورند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Administrative and clerical errors by the DTI between 1975 and 1981 meant that the Clowes business was unlicensed.
...

معنی کلمه clerical error به انگلیسی

clerical error
• copying or printing error

clerical error را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
اشتباه تحریری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی clerical error مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )