برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1538 100 1
شبکه مترجمین ایران

clan

/ˈklæn/ /klæn/

معنی: دسته، قبیله، خاندان، طایفه، خانواده
معانی دیگر: دودمان، ایل، (عامیانه) خانواده (به ویژه اگر بزرگ باشد)، گروهی از مردم که دارای منافع مشترک باشند، دار و دسته

بررسی کلمه clan

اسم ( noun )
(1) تعریف: among the Scottish Highlanders, a traditional basis of social organization, composed of a group of families claiming a common hereditary ancestor.
مترادف: family
مشابه: dynasty, gens, lineage, pedigree, tribe

(2) تعریف: a group of people associated or united by a common interest or belief.
مترادف: circle, gang, tribe
مشابه: band, clique, coterie, crowd, fraternity, group, knot, party, sect, society, sorority

- a clan of religious activists
[ترجمه ترگمان] یک قبیله از فعالان مذهبی
[ترجمه گوگل] یک قبیله از فعالان مذهبی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: a group, often large, of people from the same family.
مترادف: family, kin, kindred, kinfolk
مشابه: circle, relatives, tribe

واژه clan در جمله های نمونه

1. to pipe the clan to battle
عشیره را به جنگ برانگیختن

2. the chief of biranvand clan
رئیس ایل بیران وند

3. good will within and without the clan
حسن‌نیت در داخل و خارج قبیله

4. The rest of the clan thinks the uniform is only fit for a barbarian or a man of the lowest class.
[ترجمه ترگمان]باقی قبیله فکر می‌کنند که این یونیفرم فقط برای یک فرد وحشی یا مرد پست‌ترین طبقات مناسب است
[ترجمه گوگل]بقیه قبیله ها فکر می کنند که لباس تنها برای یک بربری یا مرد کمترین کلاس مناسب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The men mustered before their clan chiefs.
[ترجمه ترگمان]افراد خود را در برابر روسای قبیله جمع کردند
[ترجمه گوگل]این مردان قبل از رؤسای قبایلشان جمع شده بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Is/Are the whole clan coming to visit you for Christmas?
[ترجمه ترگمان]آیا کل خانواده برای کریسمس به دیدن شما میان؟
[ترجمه گوگل]Is / آیا کل رسیدن به کریسمس شما را میبیند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف clan

دسته (اسم)
detachment , school , section , regimen , hand , party , order , stack , handle , shaft , sect , kind , clump , clique , set , troop , stem , fagot , lever , team , pack , sheaf , army , host , corps , group , company , category , class , gang , assortment , grouping , estate , junta , ear , helm , cluster , ensign , batch , deck , knob , handhold , handgrip , bevy , tuft , fascicle , genre , genus , brigade , wisp , parcel , clan , gens , confraternity , drove , congregation , covey , stud , haft , hilt , skein , helve , horde , nib , shook , rabble , skulk , squad , trusser
قبیله (اسم)
tribe , generation , caste , phylum , clan , gens , phyle
خاندان (اسم)
dynasty , clan , gens , family , household
طایفه (اسم)
race , tribe , people , clan , family , nation
خانواده (اسم)
tribe , dynasty , clan , gens , family , household , ilk

معنی کلمه clan به انگلیسی

clan
• tribe, family, group related by common interests or characteristics
• a clan is a group of families related to each other.

clan را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
گروه
محمد رضا حسینی
The sicilian clan
خانواده سیسیلی
uSER
قبیله

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی clan

کلمه : clan
املای فارسی : کلن
اشتباه تایپی : زمشد
عکس clan : در گوگل

آیا معنی clan مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )