برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1722 100 1
شبکه مترجمین ایران

citizen

/ˈsɪtəzən/ /ˈsɪtɪzən/

معنی: تابع، رعیت، شهروند، تبعه یک کشور
معانی دیگر: (نادر)شهروند (مونث)، تبعه، غیر نظامی، شخصی یا کشوری (در مقابل نظامی یا لشکری)، بومی، بوم زاد، ساکن، (در اصل) ساکن یا بومی شهر (به ویژه اگر آزاد باشد)، شهرزی، شارمند

بررسی کلمه citizen

اسم ( noun )
(1) تعریف: a person belonging by birth or naturalization to a political and geographic entity, esp. a nation. (Cf. alien).
متضاد: alien
مشابه: inhabitant, native, subject

- Her passport shows that she is a U.S. citizen.
[ترجمه ترگمان] گذرنامه او نشان می‌دهد که او یک شهروند آمریکایی است
[ترجمه گوگل] گذرنامه نشان می دهد که او یک شهروند آمریکایی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- His father emigrated from Russia in 1917 and became a French citizen.
[ترجمه ترگمان] پدرش در سال ۱۹۱۷ از روسیه مهاجرت کرد و به یک شهروند فرانسوی تبدیل شد
[ترجمه گوگل] پدرش از روسیه در سال 1917 مهاجرت کرد و به یک شهروند فرانسوی تبدیل شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a resident of a town or city, esp. one entitled to civic privileges such as voting.
مترادف: freeman, voter
مشابه: denizen, inhabitant, native, resident, taxpayer, townsman

- Citizens of this community should band together to combat the problem of crime.
[ترجمه ترگمان] شهروندان این جامعه باید با هم متحد شوند تا با مشک ...

واژه citizen در جمله های نمونه

1. a citizen army
قشون مرکب از غیرنظامیان

2. every citizen was there
همه‌ی شهروندان آنجا بودند.

3. a good citizen observes laws
شهروند خوب قانون‌ها را رعایت می‌کند.

4. a private citizen
شهروند ناوابسته به دولت

5. a responsible citizen
یک شهروند وظیفه‌شناس

6. every single citizen
هر نفر شهروند

7. he is a citizen of france
او شهروند فرانسه است.

8. to become a citizen
شهروند شدن،تبعه شدن

9. the legal rights of every citizen
حقوق قانونی هر شهروند

10. Every citizen may claim the protection of the law.
[ترجمه ترگمان]هر شهروند ممکن است ادعای حفاظت از این قانون را داشته باشد
[ترجمه گوگل]هر شهروندی می تواند از قانون حمایت کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. He became a British citizen, thereby gaining the right to vote.
[ترجمه ترگمان]او به یک شهروند انگلیس ...

مترادف citizen

تابع (اسم)
submission , accessory , subsidiary , subordinate , function , citizen , sub , follower , suffragan , apanage , appanage , subaltern , sequela , servitor , subdominant
رعیت (اسم)
citizen , peasant , bondman , vassal , cotter , cottar , helot , villein
شهروند (اسم)
citizen , national
تبعه یک کشور (اسم)
citizen

معنی عبارات مرتبط با citizen به فارسی

معنی citizen در دیکشنری تخصصی

citizen
[عمران و معماری] شهری
[حقوق] شهروند
[حقوق] دارنده تابعیت اصلی
[حقوق] دارنده تابعیت اکتسابی (یا اشتقاقی)

معنی کلمه citizen به انگلیسی

citizen
• native of a country; resident, one who lives in a city or town; person who is not a soldier, civilian
• if someone is a citizen of a country, they are legally accepted as belonging to that country.
• the citizens of a town are the people who live there.
• see also senior citizen.
citizen card
• national card for proof of age
citizen kane
• 1941 movie directed by and starred orson welles based on the life of the newspaper magnate william randolph hearst
citizen of the world
• sophisticated person, open minded person, person with wide knowledge
citizen watch co•, ltd•
• japanese company headquartered in tokyo (japan), manufacturer of watches and clocks (known for its public clocks in major cities worldwide), one of the leading watch manufacturing companies worldwide
albanian citizen
• citizen of albania (country in southern europe)
algerian citizen
• citizen of algeria (country in north africa)
american citizen
• citizen of the united states
argentinean citizen
• citizen of argentina (country in southern south america)
armenian citizen
• citizen of armenia (country in asia minor)
australian citizen
• citizen of australia (continent and country southeast of asia)
austrian citizen
• citizen of austria (country in central europe)
average citizen
• average person, regular citizen, everyday resident
became a citizen
...

citizen را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Younes
those people who lives in the city

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی citizen

کلمه : citizen
املای فارسی : سیتیزن
اشتباه تایپی : زهفهظثد
عکس citizen : در گوگل

آیا معنی citizen مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )